Bussilinjojen muutokset: kannanottoja

HSL:n liikennöintisuunitelman 2021-2022 myötä useampi reittimuutos heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa Pajamäessä elokuusta 2021 alkaen.

Elokuu 2021: Muutokset astuivat voimaan. Pajamäki-seura jätti palautetta HSL:lle

Maanantaista 16.8.2021 alkaen bussilinja 25 on korvannut entisen linjan 14 ja ajaa välillä Pajamäki – Kamppi. Reitti kulkee Mechelininkadun kautta. Bussilinja 59 ei koukkaa Pajamäkeen, vaan ohittaa Pajamäen ja jatkaa Pitäjänmäentietä uudelle päätepysäkille Malminkartanoon. Myös muihin lähialueen bussilinjoihin on tullut muutoksia. Lue lisää: Bussilinjat muuttuvat maanantaina 16.8.2021

Pajamäki-seura antoi linjamuutoksista seuraavaa palautetta HSL:lle:

”Pajamäen kaupunginosaa koski linjastomuutoksessa useampi reittimuutos, jotka heikensivät joukkoliikenteen palvelutasoa: Linjojen 14 ja 59 tilalle tuli vain harvoin ajava 25-bussi. Muutokset lisäävät jalankulkijoita Pajamäen risteyksen alueelle. Miten HSL on huomioinut bussia käyttävien turvallisuuden, kun Raide-Jokerin työmaa Pitäjänmäentien alueella on vielä kesken eikä alikulku ole valmis? Onko 25-linjalle mahdollista lisätä vuoroja arkipäivien ruuhka-aikoihin? Sen lisäksi, että muutaman vuoron lisääminen aamutunteihin helpottaisi monen pajamäkeläisen arkea, se olisi perusteltua työmaan takia. Bussia kun käyttää myös pienet koululaiset. Vai onko uudistuksen tarkoitus lisätä yksityisautoilua ja vähentää HSL-lipputuloja?”


HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Petteri Kantokari vastasi palautteeseen seuraavasti:

”Pitäjänmäentien alikulun rakentamisen aikataulusta meillä ei ole edelleenkään tarkkaa tietoa. Alikulkuasiaa ja myös risteysalueen turvallisuusjärjestelyjä kannattaa tiedustella suoraan Raide-Jokeri -allianssilta. Linjalle 25 ei ole valitettavasti mahdollisuutta lisätä uusia autoja ja kuljettajia vaativia vuoroja ruuhka-aikoihin etenkään nykyisessä koronavirustilanteen hankaloittamassa taloustilanteessamme.”

Tammikuu 2021: HSL:n hallitus hyväksyi liikkennöintisuunnitelman 2021-2022 kokouksessaan 19.1.2021

Suunnitelmassa pajamäkeläisiä koskettavat muun muassa seuraavat muutokset, jotka tulevat voimaan elokuussa 2021:

  • Linja 14 lyhenee välille Kamppi–Pajamäki linjaksi 25. Sen reitti siirtyy kulkemaan Mechelininkadun kautta. Linjan vuoroväli harvenee nykyisestä.
  • Linjan 59 päätepysäkki siirtyy Pajamäsestä Malminkartanoon. Bussi 59 kulkee jatkossa Pitäjänmäentietä Pajamäen ohitse. Sen vuoroväli tihenee nykyisestä kaikkina liikennöintiaikoina.
  • Linja 18 muuttuu nivelsähköbusseilla liikennöitäväksi runkolinjaksi 20 (Eira-Kamppi-Munkkivuori).
  • Linja 39 muuttuu nivelsähköpbussilla liikennöitäväksi runkolinjaksi 30 (Eira-Kamppi-Munkkivuori-Pitäjänmäki-Konala-Malminkartano-Myyrmäki).

    Lue lisää: HSL:n hallituksen kokousmuistio 19.1.2021

Kokosimme alle Pajamäki-seuran liikennöintisuunnitelmaa koskeneita kysymyksiä ja palautetta HSL:lle toukokuusta 2020 alkaen.

Joulukuu 2020: Pajamäki-seura kommentoi HSL:n joukkoliikennesuunnitelmaa 2021-2022 

HSL:n liikennöintisuunnitelmaa 2021-2022 oli mahdollista kommentoida 13.12.2020 saakka. Pajamäki-seura kommentoi suunnitelmaa seuraavasti:

”Liikennöintisuunnitelmassa pajamäkeläisten joukkoliikenneyhteyksiä heikennetään merkittävästi, kun sekä linjan 14 vuoroväliä harvennetaan ja linjan 59 reittiä muutetaan niin, että linja ohittaa Pajamäen jatkossa.

Molemmat muutokset heikentävät julkisen liikenteen vaihtoehtoja sekä pidentävät matkaa lähimmälle pysäkille, ja sitä kautta edelleen matkan kokonaisaikaa. Muutokset lisäävät myös jalankulkijoita risteysalueelle, joka ei Raide-Jokerin työmaa-alueena ole turvallinen.

Mikäli muutokset johtuvat koronasäästöistä, Pajamäki-seura pitää tärkeänä arvioida tilannetta uudestaan koronan jälkeen, jotta heikennykset eivät jää pysyviksi: osa 59-linjan vuoroista tulisi ajaa edelleen Pajamäestä, ja linja 14 vuoroväliä ruuhka-aikaan tihentää.”

Marraskuu 2020: Pajamäki-seura kysyi HSL:tä linjan 59B jatkotyön tilanteesta  

”Kyselin aikaisemmin tänä vuonna Pajamäkeä koskevista linjastosuunnitelmista. Silloin joukkoliikennesuunnittelija vastasi, että ”Linja 59 poistuu Pajamäestä, mistä on noin 500 metrin kävelymatka Pitäjänmäentielle. Pajamäkeä palvelevat edelleen linjat 14 ja 201. Jatkotyössä selvitetään, voisiko puolet linjan 59 ruuhka-ajan lähdöistä ajaa Pajamäkeen linjana 59B, jolloin sekä Pajamäkeen että Malminkartanoon ajettaisiin ruuhka-aikoina noin 10 minuutin vuorovälillä.”. Onko 59B-linjasta jo tehty päätöstä? Pajamäki-seura kannattaa, että osa vuoroista ajettaisiin jatkossakin Pajamäkeen.  Mikäli jatkotyö on vielä kesken, niin kenelle Pajamäki-seura voi esittää kannanottonsa 59B-linjan puolesta?”

HSL:n joukkoliikennesuunnittelijan vastaus edelliseen:

”Hei, nyt näyttäisi valitettavasti siltä, että suunnitelmista ajaa ruuhka-aikoina 59 B-varianttia Pajamäkeen joudutaan sittenkin luopumaan koronasäästöjen vuoksi. Linjalle 59 on säästöjen myötä kaavailtu ruuhka-aikoina 7-8 minuutin vuoroväliä ja keskipäivällä 12 minuutin vuoroväliä eli mikäli linja ruuhka-aikoina haaroitettaisiin, linjan vuoroväli Konalassa olisi keskipäivällä tiheämpi kuin ruuhka-aikoina.”

Toukokuu 2020: Pajamäki-seura kysyi HSL:ltä Pajamäkeä koskevista linjamuutoksista (reitit 14, 59 ja 200) 

”1. HSL kertoo sivuillaan, että ”suunnitelmia tehdään yhdessä asukkaiden ja suunnittelualueilla liikkuvien ihmisten kanssa”. Millä tavoin Pajamäen asukkaat on huomioitu tai tullaan huomioimaan suunnitelmissa? Muutokset heikentävät julkisen liikenteen vaihtoehtoja sekä pidentävät matkaa lähimmälle pysäkille, ja sitä kautta edelleen matkan kokonaisaikaa. Pajamäessä asuu paljon iäkkäitä ihmisiä, joille kävelyetäisyyden huomattava kasvaminen on merkittävä haitta.

2.  Miten linjaa 14 koskevissa suunnitelmissa on huomioitu koululaiset, ja perustellaan harvempi liikennöinti arkiaamuisin? Pajamäkeläisille koulupiirin mukaiset lähikoulut ovat Munkkivuoren ala-asteen koulu sekä Munkkiniemen yhteiskoulu, ja koulumatkoja varten saa koulumatkaetuuden (HSL:n koululaislippu).

3. Muutokset lisäävät jalankulkijoita Pajamäen risteyksen alueelle. Miten bussia käyttävien turvallisuus on huomioitu, kun muutokset on tarkoitus toteuttaa silloin, kun Raide-jokerin työmaa Pitäjänmäentien alueella on vielä kesken? Esimerkiksi pieniä koululaisia varten Pitäjänmäentien alikulun tulisi olla valmis.”

HSL:n joukkoliikennesuunnittelijan vastaus edelliseen:

”HSL tekee linjastosuunnitelmia vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, kuten Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman yhteydessä, jolloin linjaa 59 päätettiin jatkaa Pitäjänmäentieltä Konalantielle ja edelleen Malminkartanoon. Pajamäkeä lähin asukastilaisuus järjestettiin tuolloin Munkkiniemessä.

Linjastosuunnitelman raportissa (https://www.hsl.fi/sites/default/files/helsingin_poikittaislinjasto_kehittamissuunnitelma_4_2019.pdf) todetaan linjan 59 osalta, että ”Linja 59 poistuu Pajamäestä, mistä on noin 500 metrin kävelymatka Pitäjänmäentielle. Pajamäkeä palvelevat edelleen linjat 14 ja 201. Jatkotyössä selvitetään, voisiko puolet linjan 59 ruuhka-ajan lähdöistä ajaa Pajamäkeen linjana 59B, jolloin sekä Pajamäkeen että Malminkartanoon ajettaisiin ruuhka-aikoina noin 10 minuutin vuorovälillä. Tällöin kuormitetun runko-osuuden Sompasaari–Pitäjänmäki vuoroväli voisi olla noin 5 minuuttia eli hieman tiheämpi kuin mikäli linjan 59 kaikki lähdöt ajettaisiin Malminkartanoon asti.” Vaikka linjan 59 B-variantista ei siis olekaan vielä tehty päätöstä, linjan 59 vuorotarjonta lähes tuplaantuu nykyisestään.

Linjan 14 tulevan muutoksen osalta vuorovaikutusta ei järjestetty. Koska Pajamäen kysyntä on pientä ja kävelyetäisyys Pitäjänmäentielle valtaosalle alueen asukkaista mahdollinen, ei Pajamäkeen katsottu olevan tarvetta järjestää perustasoa tiheämpää joukkoliikenteen tarjontaa. HSL:n suunnitteluohjeen mukaan Pajamäen kaltaisilla Helsingin esikaupunkialueilla, jotka kuuluvat 4 tähden palvelutasoalueeseen, tavoitteena on enintään 500 metrin linnuntie-etäisyys runko- tai raideliikenteen pysäkille, mutta etäisyys voi maksimissaan olla 800 metriä. Mikäli alueella ei ole runko- tai raideliikennettä, sovelletaan 4 tähden alueilla tavallisen bussiliikenteen pysäkille 400 metrin tavoite-etäisyyttä ja 600 metrin maksimietäisyyttä. Pajamäessä toteutuvat jatkossakin suunnitteluohjeen mukaiset tavoite-etäisyydet.

Linjan 14 reittimuutoksen myötä Pajamäestä on edelleen vaihdoton keskustayhteys Kamppiin saakka, mutta ruuhka-aikojen vuoroväli harvenee. Vuoroväli on kuitenkin riittävä Pajamäen kysynnälle, sillä aamuruuhkankin aikana linjalle on noussut keskimäärin alle kymmenen matkustajaa per vuoro. Pajamäestä on myös lyhyt kävely-yhteys Pitäjänmäentielle ja Talin siirtolapuutarhan pysäkille, josta on tiheä yhteys keskustaan ja Pasilaan sekä runkolinjan 550 ja tulevan Raide-Jokerin myötä sekä Espoon että Itä-Helsingin suuntaan. Merkittävä osa linjan 14 nykyisistä matkustajista siirtyy käyttämään uusia runkolinjoja, joten linjan 14 kuormitus tulee todennäköisesti olemaan jatkossa aiempaa vähäisempää. Kampissa linja 14 tulee lähtemään eri paikasta kuin runkolinjat, joten sen kyytiin nousevat lähinnä ne, jotka eivät tiheästi kulkevilla runkolinjoilla 20 (nykyinen 18) ja 30 (nykyinen 39) määränpäähänsä pääse.

Raide-Jokerin rakentuessa Takkatien pysäkeistä eteläisempi poistuu käytöstä. Tällöin runkolinjoille otetaan käyttöön Talin siirtolapuutarhan pysäkkipari ja Takkatien Espoon suunnan pysäkki jää pois runkolinjojen käytöstä. Pitäjänmäentien alikulun rakentamisen aikataulusta meillä ei ole tarkkaa tietoa. Asiaa kannattaa tiedustella suoraan Raide-Jokeri -allianssilta.”

Haluatko antaa palautetta HSL:lle? 

HSL:lle voi antaa palautetta osoitteessa: https://www.hsl.fi/palaute