FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava

Pajamäki-seura puolusti Patterimäen läntistä liito-oravametsää viimeiseen saakka. Kuva on helmkuussa 2021 järjestetystä Jäähyväiset liito-oravametsälle -valokuvanäyttelystä helmikuulta 2021.

Päivitetty 20.4.2022

Raide-Jokerin rakentaminen liito-oravan elinpiirin halki Patterimäen alueella on herättänyt paljon kysymyksiä ja mediahuomiota. Keräämme tälle sivulle asiaa koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä ja pyrimme myös oikaisemaan uutisoinnissa esiintyviä asiavirheitä.

Oikeusprosessin vaiheisiin voit perehtyä tarkemmin sivulla Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puunkaadot Patterimäellä

 1. Mistä on kyse?
 2. Mikä on tilanne tällä hetkellä?
 3. Miksi liito-oravaa pitää suojella, vaikka sen kanta Helsingissä kasvaa?
 4. Mikä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka?
 5. Vastustaako Pajamäki-seura Raide-Jokeria?
 6. Miksi liito-oravan suojeleminen otettiin esille vasta keväällä 2019 ennen Raide-Jokerin rakennustöiden alkua?
 7. Miksi Helsingin kaupunki ei kartoittanut Patterimäen länsipuolta keväällä 2019?
 8. Kenen vastuulla on liito-oravatilanteen kartoittaminen Raide-Jokerin linjauksen alueella?
 9. Miksi Pajamäki-seura teki 14.5.2019 toimenpidekieltohakemuksen Raide-Jokerin hakkuista Pajamäessä?
 10. Miksi Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat 15.7.2019 Helsingin hallinto-oikeuteen?
 11. Miksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti hallinto-oikeuden välipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.7.2019?
 12. Kartoitettiinko Pajamäen liito-oravatilanne keväällä 2020?
 13. ELY-keskus myönsi heinäkuussa 2020 Helsingin kaupungille poikkeamisluvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseksi. Miksi Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen?
 14. Pitääkö paikkansa, että Patterimäen alueen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen pinta-alasta menetettäisiin Raide-Jokerin myötä vain 11 %?
 15. Miksi Helsingin kaupunki ja Raide-Jokerin allianssi pitävät tunneli rakentamista parempana kuin radan vetämistä olemassa olevia katuja pitkin?
 16. Kuinka paljon Patterimäen alittava Raide-Jokerin tunneli maksaa?
 17. Pitääkö paikkansa, että kaikki muut raidelinjauksen vaihtoehdot tarkoittaisivat olemassa olevien asuinrakennusten purkamista?
 18. Pajamäen Patterimäelle perustetaan luonnonsuojelualue. Varmaankin on OK kaataa metsä Raide-Jokerin tieltä, jos liito-oravalle on tulossa luonnonsuojelualue?
 19. Pitääkö paikkansa, että hakkuut olisivat keväällä 2019 ajoittuneet lintujen pesimäajalle, koska Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemus viivästytti niitä?
 20. Voiko liito-oravan papana keskeyttää Raide-Jokerin rakennustyöt?
 21. Miten liito-oravan rakentamiselle aiheuttamat “yllätykset” voitaisiin minimoida?

1. Mistä on kyse?

Helsingin kaupunki halusi rakentaa pikaraitiotie Raide-Jokerin siten, että rata kulkee Patterimäen alla tunnelissa ja mäen molemmin puolin metsässä, halki kahden liito-oravan ydinalueen. Puunkadot hävittivät ja heikensivät ydinalueilla sijaitsevia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Samalla menetettiin paljon myös muita liito-oravalle tärkeitä ruokailu-, suoja- ja kulkuyhteyspuita.

Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin nojalla kielletty. Yksittäistapauksissa suojelusta voi poikeita, mutta poikkeamisluvan ehdot ovat tiukat. Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n näkemys on, että poikkeusluvan ehdot eivät Patterimäen tapauksessa täyttyneet.

Pajamäki-seura ry on Raide-Jokeria koskeneiden suunnitelmien alusta saakka ja kaavoitusprosessin eri vaiheissa esittänyt ratalinjaukselle vaihtoehtoisia reittejä, jotta monimuotoinen ja vanha kaupunkimetsä säästyisi.

Lue lisää:

2. Mikä on tilanne tällä hetkellä?

Liito-oravan pesimäalueet on kaadettu Patterimäen molemmin puolin ratatöiden alta.

Lue lisää:

3. Miksi liito-oravaa pitää suojella, vaikka sen kanta Helsingissä kasvaa?

Liito-orava on uhanalainen laji, joka on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojeltu. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä.

EU-maista liito-oravaa esiintyy vain Suomessa ja Virossa. Viron kanta on erittäin uhanalainen, ja Suomessakin liito-oravakanta on suojelusta huolimatta jatkuvasti laskeva. Suomessa liito-oravan uhanalaisuus johtuu sen elinympäristöjen pirstaloitumisesta ja yksipuolistumisesta metsätalouden seurauksena. 

Helsingissä liito-oravaa tavataan vuosittain enenevässä määrin. Tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että toisin kuin muualla maassa, Helsingissä on vielä jäljellä liito-oravalle sopivaa vanhaa ja monimuotoista kaupunkimetsää. Liito-oravan elinolojen suojelu Helsingissä turvaa lajia paitsi paikallisesti, myös koko maassa ja maailmassa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kirjoitti aiheesta blogissaan 13.7.2020: Valittamisesta

Lue lisää:

4. Mikä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka?

Lisääntymis- ja levähdyspaikka on liito-oravan ydinalueella sijaitseva liito-oravan pesäpuu suoja-alueineen. Liito-oravalla tiedetään olevan samanaikaisesti useita pesäpuita eli suojeltavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Näin ollen pesäpuun lisäksi tulee suojella myös kaikki muut ydinalueella sijaitsevat kolopuut. 

Lue lisää:

5. Vastustaako Pajamäki-seura Raide-Jokeria?

Pajamäki-seura ei vastusta Raide-Jokeria. Seuran mielestä raitiotie tulisi kuitenkin rakentaa luontoarvoja kunnioittaen sekä  Suomen luonnonsuojelulakia ja EU:n luontodirektiiviä noudattaen.

Pajamäki-seura ry ehdotti vuosien ajan Raide-Jokerin ratalinjaukselle vaihtoehtoisia reittejä. Näistä paras olisi ollut ns. Arinatien reitti, jossa raidelinjaus tulisi ulos tunnelista Arinatielle liito-oravan pesimäalueen sijaan. Tämä vaihtoehto olisi lisännyt ratikan matka-aikaa vain 46 sekuntia. Sen vuoksi ei olisi tarvinnut lunastaa tai purkaa ainoatakaan rakennusta Takkatien pienteollisuusalueella.

6. Miksi liito-oravan suojeleminen otettiin esiin vasta keväällä 2019 ennen Raide-Jokerin rakennustöiden alkua?

Liito-orava havaittiin Pajamäessä ensimmäisen kerran Helsingin kaupungin teettämässä liito-oravakartoituksessa keväällä 2018. Kartoituksen tulokset julkaistiin helmikuussa 2019. Raide-Jokerin allianssi ja Uudenmaan ELY-keskus olivat kuitenkin saaneet  tulokset tietoonsa jo vuonna 2018.

Raportin mukaan Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin linjauksella oli paljon liito-oravan käyttämiä puita, ja alue tulkittiin tuolloin liito-oravan ruokailualueeksi. Nähtyään raportin Pajamäki-seura oletti Helsingin kaupungin ja Raide-Jokerin varmistavan alueen liito-oravatilanteen kevään 2019 liito-oravakartoituksen yhteydessä ennen hakkuiden aloittamista. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

7. Miksi Helsingin kaupunki ei kartoittanut Patterimäen länsipuolta keväällä 2019?

Helsingin kaupungin ympäristöasiantuntijan mukaan kaupungin ympäristöpalvelut tuottaa ja ylläpitää kunnan ympäristöviranomaisena koko kaupungin kattavaa liito-oravan esiintymistietoa kaikille siitä kiinnostuneille tahoille. Tämä liito-oravan paikkatieto- ja raporttipohjainen esiintymistieto toimii pohjana, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden lisäselvitystarpeita mm. tarkempien liito-oravaselvitysten teettämisessä. Kaavoitus- ja infrahankkeissa (kuten Raide-Jokeri) tarkempien luontoselvitysten teettäminen on ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hankkeesta vastaavan tahon tai toiminnan harjoittajan vastuulla. Näin ollen Raide-Jokerin tapauksessa selvilläolovelvollisuus Patterimäen puunkaatojen vaikutuksista liito-oravan elinpiiriin oli Raide-Jokerin allianssilla. Raide-Jokerin allianssi ei kuitenkaan tehnyt liito-oravakartoitusta keväällä 2019.

8. Kenen vastuulla on liito-oravatilanteen kartoittaminen Raide-Jokerin linjauksen alueella?

Helsingin kaupungin ympäristöasiantuntijan mukaan vastuu alueen liito-oravakartoituksesta oli keväällä 2019 Raide-Jokerin allianssilla. Raide-Jokerin allianssi ei kuitenkaan tehnyt kartoitusta.

Pajamäki-seuran tapaamisessa Raide-Jokerin kanssa 25.6.2019 Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullberg kertoi, että on Pajamäki-seuran tehtävä kartoittaa liito-oravan pesimistilanne Patterimäen länsipuolella, koska teimme Raide-Jokerin hakkuista ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen. Kullbergin mukaan ELY odotti liito-oravatietoja Raide-Jokerilta, joka puolestaan odotti niitä seuralta. Saamamme tiedon mukaan ELY-keskus oli kuitenkin sopinut jo syksyllä 2018 Raide-Jokerin kanssa, että liito-oravatilanteen seuraaminen Patterimäen länsipuolella ennen rakennustöiden alkua on Raide-Jokerin allianssin vastuulla. Allianssi ei kuitenkaan toiminut sovitulla tavalla.

Kun ilmeni että liito-oravatilannetta ei oltu kartoitettu raidelinjauksen alueella keväällä 2019, vapaaehtoiset kaupunkilaiset yrittivät selvittää tilannetta kesällä 2019. Vaikka ajankohta ei ollut enää optimaalinen (kartoitukset tulee tehdä alkukeväästä), vapaaehtoiset löysivät alueelta liito-oravan pesän sekä paljon liito-oravan käyttämiä puita. Kaupungin ympäristötarkastaja kävi varmentamassa nämä havainnot. Ne vahvistivat, että alue on liito-oravan ydinalue, jolla sijaitsevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää. Puunkaadot olisivat mahdollisia ainostaan poikkeamisluvalla, jonka ehdot ovat tiukat.

9. Miksi Pajamäki-seura teki 14.5.2019 Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen Raide-Jokerin hakkuista Pajamäessä?

Patterimäen länsipuolen metsä oli todettu liito-oravan ruokailualueeksi jo vuonna 2018. Alueella ei kuitenkaan tehty liito-oravakartoitusta keväällä 2019, vaikka oli hyvin todennäköistä, että siellä sijaitsee suojeltavia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tämä oletus vahvistuikin myöhemmin kesällä vapaaehtoisten kaupunkilaisten liito-oravakartoituksen yhteydessä.

On tyypillistä, että liito-oravatilanne maastossa muuttuu vuosittain. Rakennushankkeiden alkaessa olennaista on juuri sen hetkinen tilanne ja esimerkiksi vuoden takaiset kartoitukset ovat vanhentuneita. Keväällä 2019 vastuu liito-oravakartoituksesta Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä oli Raide-Jokerin allianssilla, joka ei kuitenkaan hoitanut tätä tehtäväänsä.

Teimme toimenpidekieltohakemuksen, koska halusimme varmistaa, ettei liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävitetä ja heikennetä lainvastaisesti. Toimenpidekielto tarvittiin myös sen vuoksi, että hakkuut olivat alkamassa lintujen pesimäaikana.

Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi toimenpidekieltohakemuksen 12.7.2019, mutta Helsingin hallinto-oikeuden määräämään uudelleenkäsittelyn jälkeen kuitenkin hyväksyi sen 28.5.2020. Voit perehtyä prosessiin kokonaisuudessaan täällä: Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puunkaadot Patterimäellä

10. Miksi Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat 15.7.2019 Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen?

Pajamäki-seura ja muut vapaaehtoiset tekivät läntisessä metsässä liito-oravakartoitusta kesällä 2019. Sen yhteydessä löytyi useita papana-, kolo- ja risupesäpuita. Sekä Helsingin kaupunki että Uudenmaan ELY-keskus vahvistivat heinäkuussa, että yksi risupesistä on liito-oravan pesä. Risupesä merkitsee, että ao. puu suojavyöhykkeineen on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, jota ei lain mukaan saa hävittää eikä heikentää.

Rakentaminen lisääntymis- ja levähdyspaikalle edellyttäisi vähintään, että Raide-Jokerin allianssi / Helsingin kaupunki hakisi Uudenmaan ELY-keskukselta poikkeuslupaa lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävttämisen heikentämiselle. Uudenmaan ELY-keskus päätti kuitenkin sallia hakkuut poikkeuslupaa vaatimatta.

Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, jotta tämä määräisi toimenpidekiellon rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla. Valitus oli yhdistysten yhteinen.

Helsingin hallinto-oikeus antoi 19.7.2019 välipäätöksen, jolla hylkäsi Pamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen toimenpidekiellosta. Voit perehtyä prosessiin kokonaisuudessaan täällä: Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puunkaadot Patterimäellä

11. Miksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti hallinto-oikeuden välipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.7.2019?

Helsingin hallinto-oikeus antoi perjantaina 19.7.2019 välipäätöksen, jolla se hylkäsi Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran vaatimuksen toimenpidekiellon asettamisesta Pajamäessä alkaviin Raide-Jokerin puukaatoihin. Välipäätös perustui Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen perusteena olleeseen asiakirja-aineistoon. Hallinto-oikeus ei (kuten ei ELY-keskuskaan) huomioinut päätöksessään Patterimäen länsipuolella sijaitsevaa liito-oravan risupesää, jonka Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vapaaehtoisvoimin tekemässään kartoituksessa löysi ja jonka Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja ja Uudenmaan ELY-keskus on vahvistanut. Hallinto-oikeus ei päätöksessään huomioinut myöskään Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sille toimittamaa täydentävää aineistoa.

Hallinto-oikeuden välipäätöksen tultua Raide-Jokeri ilmoitti perjantaina 19.7.2019 aloittavansa hakkuut heti. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki välipäätöksestä heti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen, valituksen ja vaatimuksen kiireellistä täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä koskien Raide-Jokerin hakkuita Pajamäessä. Pajamäki-seuran hallituksella ei ollut tässä aikataulussa mahdollisuutta tehdä päätöstä liittymisestä tähän hakemukseen.

Maanantaina 22.7.2019 korkein hallinto-oikeus myönsi Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle valitusoikeuden ja määräsi samalla alueen toimenpidekieltoon Helsingin hallinto-oikeuden lopulliseen päätökseen saakka. Helsingin hallinto-oikeus päätti 18.2.2020 palauttaa asian (toimenpidekieltohakemus) Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi. 28.5.2020 Uudenmaan ELY-keskus hyväksyi Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen toimenpidekiellosta. 11.6.2020 Helsingin kaupunki haki poikkeamislupaa puunkaadoille (lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiselle ja heikentämiselle). Uudenmaan ELY-keskus myönsi poikkeamisluvan 9.7.2020.

Voit perehtyä prosessiin kokonaisuudessaan täällä: Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puunkaadot Patterimäellä

12. Kartoitettiinko Pajamäen liito-oravatilanne keväällä 2020?

Kyllä. Vapaaehtoisten kartoittajien lisäksi Helsingin kaupunki teetti Envirolla maaliskuussa 2020 selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta. Selvityksen mukaan Pajamäessä on kolme liito-oravan ydinaluetta, joilla on yhteensä 12 suojeltavaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Raide-Jokerin linjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueelle Patterimäen länsi- ja itäpuolella. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kolme on linjauksen kohdalla ja yksi on jäämässä työmaatien alle. Työmaa-alueella on myös liito-oravalle tärkeää ruokailu-, suoja- ja kulkuyhteyspuustoa.

13. Uudenmaan ELY-keskus myönsi heinäkuussa 2020 Helsingin kaupungille poikkeamisluvan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseksi ja heikentämiseksi Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä. Miksi Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry valittivat päätöksestä elokuussa 2020? 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen sallivan poikkeamisluvan ehdot ovat tiukat: 1) Muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, 2) liito-oravan suotuisan suojelun tason tulee säilyä ja 3) hanke toteutetaan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi. Näiden ehtojen tulee olla voimassa samanaikaisesti. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsoivat, että poikkeamisluvan ehdot eivät Patterimäen tapauksessa täyty.

Lue lisää:

14. Pitääkö paikkansa, että Patterimäen alueen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen pinta-alasta menetettäisiin Raide-Jokerin myötä vain 11 %?

Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämässä poikkeamislupapäätöksessä sanotaan, että ”Raide-Jokerin rakentamisen myötä Patterimäen alueen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen pinta-alasta menetetään noin 11 %”. Sama luku esiintyy myös Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikosken haastattelussa 21.7.2020.

11 % on virheellinen luku. Patterimäen alueella liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (LL) yhteenlaskettu pinta-ala on 0.93 ha ja siitä menetetään 0.18 ha. Näin ollen menetettävän pinta-alan osuus on yli 19%.

Pinta-alojen prosenttiosuuksien käyttö on kuitenkin ylipäätään harhaanjohtavaa: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka muuttuu käytännössä kokonaan käyttökelvottomaksi, jos pesimiseen ja lepäämiseen tarvittava kolopuu tuhotaan, vaikka lisääntymis- ja levähdyspaikan kaikkia puita ei kaadettaisikaan.

Raide-Jokerin linjaus hävittää ja heikentää Patterimäen lännenpuoleisen ydinalueen kuudesta lisääntymis- ja levähdyspaikasta neljä. Patterimäen itäpuolella Raide-Jokerin linjaus halkaisee ydinalueen kahden lisääntymis- ja levähdyspaikan keskeltä. On tärkeää huomata, että ydinalueilla sijaitsee lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi paljon liito-oravan käyttämiä ruokailu-, suoja- ja kulkuyhteyspuita, jotka myös kaadetaan.

Rakennustöiden seurauksena alueen pohjaveden pinta alenee lisäksi pysyvästi, jonka seurauksena menetetään puita myös ratalinjan ulkopuolella. 

15. Miksi Helsingin kaupunki ja Raide-Jokerin allianssi pitävät tunnelin rakentamista parempana kuin radan vetämistä olemassa olevia katuja pitkin?

Raide-Jokerin allianssin mukaan tunneli tarvitaan ensisijaisesti Raide-Jokerin matka-ajan nopeuttamiseksi. Allianssin mukaan tunneli säästää aikaa puolestatoista kahteen ja puoleen minuuttiin Raide-Jokerin koko matka-ajalla (Itäkeskus-Keilaniemi). Vaihtoehto, jossa tunnelin läntinen suuaukko sijaitsisi metsän sijaan Arinatien laidassa, pidentäisi matka-aikaa 46 sekuntia. 

Raide-Jokerin allianssi on viestinyt myös, että tunnelin ansiosta suuri osa Pajamäen metsästä säästyy. Tämä ei pidä paikkaansa. Rataa ei joka tapauksessa olisi mahdollista rakentaa Patterimäen halki, sillä Patterimäen linnoitusalue on muinaismuistolailla suojeltu. Patterimäen päälle on lisäksi suunnitteilla luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualue ei kuitenkaan turvaa liito-oravaa, siellä se sijaitsee Patterimäen kallioisella laella. Siellä ei kasva liito-oravan tarvitsemaa pesä-, ruokailu-, suoja- ja kulkuyhteyspuita. 

16. Kuinka paljon Patterimäen alittava Raide-Jokerin tunneli maksaa?

Raide-Jokerin allianssin mukaan 300 metrin tunnelin hinta on noin 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Patterimäen itäpuolelle rakennettava tunnelin betonikansi maksaa noin miljoonan. Tunnelin kokonaiskustannus on siis noin 11 miljoonaa euroa. Koska tunneli ei Patterimäen länsipuolella ulotu tielle asti, täytyy kustannuksiin lisätä vielä Patterimäen länsipuolen metsässä kulkeva raideosuus. 

Huomionarvoista on, että Raide-Jokerin allianssi louhi tunnelia jo keväällä 2020 siitä huolimatta, että oikeusprosessi oli kesken ja Patterimäen lännenpuoleinen metsä oli toimenpidekiellossa. 

17. Pitääkö paikkansa, että kaikki muut ratalinjauksen vaihtoehdot tarkottaisivat olemassa olevien asuinrakennusten purkamista?

Näin Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski tosiaan sanoi HS:n haastattelussa 19.2.2020, mutta väite ei pidä paikkansa. Jos raide tulisi tunnelista ulos Arinatielle kuten Pajamäki-seura on ehdottanut, ei yhtään teollisuusrakennusta tarvitse purkaa. Jos taas tunnelia ei rakenneta lainkaan vaan raide kulkisi Takkatien kautta, Raide-Jokerin suunnittelijoiden mukaan Takkatietä levennettäisiin sen ruuhkaisimmasta itäpäästä. Tietä levennettäisiin vasemmasta reunasta Pitäjänmäentieltä katsottuna. Tällä alueella on vanhoja teollisuusrakennuksia (ei siis asuinrakennuksia), joista osa on tällä hetkellä tyhjillään. 

18. Pajamäen Patterimäelle perustetaan luonnonsuojelualue. Varmaankin on OK kaataa metsä Raide-Jokerin tieltä, jos liito-oravalle on tulossa luonnonsuojelualue?

Ei ole OK. Suunniteltu luonnonsuojelualue kattaa vain Patterimäen kallioisen laen, koska siellä on harvinaista niitty- ja ketokasvillisuutta. Liito-oravan elinpiiriksi luonnonsuojelualue ei sovi, koska siellä ei ole pesimiseen, ruokailuun ja liikkumiseen tarvittavaa puustoa.

YLE kysyi Raide-Jokerin projektipäällikkö Juha Saarikoskelta 27.8.2019, miten liito-oravien elinolot turvataan Patterimäen puistossa. Saarikoski vastasi, että Patterimäkeen jää merkittävä metsä ja sinne perustetaan luonnonsuojelualue. Tämä ei siis pidä paikkaansa, koska luonnonsuojelualue ei auta liito-oravaa. Luonnonsuojelualuetta on lisäksi kavennettu sen länsireunasta Raide-Jokerin vuoksi, sillä muuten tunnelin suuaukko olisi ollut harmillisesti luonnonsuojelualueen sisällä.

19. Pitääkö paikkansa, että hakkuut olisivat keväällä 2019 ajoittuneet lintujen pesimäajalle, koska Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemus viivästytti niitä?

Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullbergin mukaan (HS 16.7.2019) hakkuut oli keväällä 2019 tarkoitus tehdä ennen lintujen pesimäkautta, mutta Uudenmaan ELY-keskukselle tehty toimenpidekieltohakemus viivytti niitä ja pesintä ehti alkaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hakkuita pitää välttää lintujen pesinnän vuoksi 15.4.-31.7. välisenä aikana. Raide-Jokerin puunkaatojen piti alkaa 15.5.2019. Pajamäki-seura jätti toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019. Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemuksen ansiosta lintujen pesimäajalle suunnitellut hakkuut pystyttiin estämään.

20. Voiko liito-oravan papana keskeyttää Raide-Jokerin rakennustyöt?

Mediassa on nähty otsikoita, joiden mukaan liito-oravan papana olisi keskeyttänyt Raide-Jokerin rakennustyöt. Näin ei kuitenkaan ole. Sen sijaan papana kertoo, että liito-orava elää tällä alueella. Koska liito-orava on uhanalainen laji, tulee sitä suojella. Myös rakennushankkeiden yhteydessä tulee varmistaa, ettei liito-oravan elinolosuhteita pilata.

Lue lisää liito-oravasta ja sen suojelusta: Liito-oravat Pajamäessä

21. Miten liito-oravan rakentamiselle aiheuttamat “yllätykset” voitaisiin minimoida?

Esimerkiksi YLEn uutisoimassa Vaasan mallissa luontoarvot otetaan paremmin huomioon jo prosessin alkuvaiheessa.