FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava (päivitetty 25.7.2020)

Raide-Jokerin rakentaminen liito-oravan elinpiirin halki Patterimäen alueella on herättänyt paljon kysymyksiä ja mediahuomiota. Keräämme asiaa koskevia kysymyksiä tälle sivulle ja pyrimme myös oikaisemaan uutisoinnissa esiintyviä asiavirheitä.

Taustaa: Raide-Jokerin rakennustyöt aiottiin aloittaa Patterimäen alueella keväällä 2019, vaikka alue on uhanalaisen liito-oravan asuttama. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on laissa kielletty. Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tekivät kesällä 2019 hakkuista toimenpidekieltohakemuksen Uudenmaan ELY-keskukseen sekä valittivat asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen (HO) ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Toimenpidekieltoprosessi vaihe vaiheelta.

1. UUSI: Mitä Korkein hallinto-oikeus ja hallinto-oikeus päättivät valitusten perusteella?

KHO päätti 22.7.2019 pitää toimenpidekiellon voimassa ja palautti asian HO:n käsiteltäväksi. HO antoi 18.2.2020 päätöksen, jossa se hyväksyi valitukset ja palautti asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi (KHO:n päätös täytäntöönpanokiellosta alueella on edelleen voimassa, kunnes asia on ratkaistu).

2. UUSI: Mihin ELY-keskus päätyi kun se käsitteli asian uudestaan?

ELY-keskus päätti 27.5.2020 hyväksyä Pajamäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n vaatimukset ja kielsi Raide-Jokeria aloittamasta rakennustöitä Patterinmäen alueella. Helsingin kaupunki haki Raide-Jokerin rakennustöille poikkeamislupaa 11.6.2020, ja ELY-keskus myönsi poikkeamisluvan 9.7.2020.

3. UUSI: Poikkeamislupapäätöksessä sanotaan että ”Raide-Jokerin rakentamisen myötä Patterimäen alueen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen pinta-alasta menetetään noin 11 %”. Sama luku esiintyy myös Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikosken haastattelussa 21.7.2020. Oravalle siis jää vielä paljon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja?

11 % on virheellinen luku. Patterimäen alueella liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (LL) yhteenlaskettu pinta-ala on 0.93 ha ja siitä menetetään 0.18 ha, joten menetettävän pinta-alan osuus on yli 19%. Pinta-alojen prosenttiosuuksien käyttö on ylipäätään harhaanjohtavaa, koska LL-paikka muuttuu käyttökelvottomaksi jos pesimiseen ja lepäämiseen tarvittava kolopuu tuhotaan, vaikka LL-paikan muita puita ei kaadettaisikaan. Raide-Jokerin linjaus liito-oravan ydinalueella Patterimäen länsipuolella hävittää ja heikentää kuudesta LL-paikasta neljä. Patterimäen itäpuolen ydinalue puolestaan tuhoutuu asuinrakentamisen myötä kokonaan, jolloin kaikki sen LL-paikatkin häviävät. On tärkeää huomata, että ydinalueilla sijaitsee LL-paikkojen lisäksi paljon liito-oravan käyttämiä ruokailu- ja suojapuita, jotka myös kaadetaan.

4. Vastustaako Pajamäki-seura Raide-Jokeria?
Ei vastusta. Pajamäki-seura kannattaa Raide-Jokeria, mutta seuran mielestä raide tulisi rakentaa luontoarvot huomioiden ja Suomen luonnonsuojelulakia noudattaen. Ehdotammekin vaihtoehtoa, jossa raidelinjaus tulisi ulos tunnelista Arinatielle eikä liito-oravan pesimäalueelle. Tämä linjaus lisää matka-aikaa vain 46 s eikä yhtään teollisuusrakennusta tarvitse purkaa sen vuoksi.

5. Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski sanoo HS:n haastattelussa 19.2.2020 että ”Kaikki muut vaihtoehdot tarkottaisivat sitä, että olemassa olevia asuinrakennuksia pitäisi purkaa”. Onko näin?

Ei ole. Jos raide tulisi tunnelista ulos Arinatielle kuten Pajamäki-seura on ehdottanut, ei yhtään teollisuusrakennusta tarvitse purkaa. Jos taas tunnelia ei rakenneta lainkaan vaan raide kulkisi Takkatien kautta, Raide-Jokerin suunnittelijoiden mukaan Takkatietä levennettäisiin sen ruuhkaisimmasta itäpäästä. Tietä levennettäisiin  vasemmasta reunasta Pitäjänmäentieltä katsottuna. Tällä alueella on vanhoja teollisuusrakennuksia, joista osa on tyhjillään.

6. Onko Pajamäen liito-oravatilannetta kartoitettu keväällä 2020?

On. Vapaaehtoisten kartoittajien lisäksi Helsingin kaupunki teetti Envirolla maaliskuussa 2020 selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta. Selvityksen mukaan Pajamäessä on kolme liito-oravan ydinaluetta, joilla on yhteensä 12 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Raide-Jokerin linjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueelle Patterimäen länsi- ja itäpuolella. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kolme on linjauksen kohdalla ja yksi on jäämässä työmaatien alle. Työmaa-alueella on myös liito-oravalle sopivaa ruokailupuustoa.

7. Pajamäen Patterimäelle perustetaan luonnonsuojelualue. Varmaan metsä voidaan kaataa Raide-Jokerin tieltä jos liito-oravalle on luonnonsuojelualue?

Suunniteltu luonnonsuojelualue kattaa vain Patterimäen kallioisen laen, koska siellä on harvinaista kasvillisuutta. Liito-oravan elinpiiriksi luonnonsuojelualue ei sovi, koska siellä ei ole pesimiseen, ruokailuun ja liikkumiseen tarvittavaa puustoa. YLE kysyi Raide-Jokerin projektipäällikkö Juha Saarikoskelta 27.8.2019 miten liito-oravien elinolot ovat suojattu Patterimäen puistossa, ja Saarikoski vastasi että Patterimäkeen jää merkittävä metsä ja sinne perustetaan luonnonsuojelualue. Tämä ei siis pidä paikkaansa, koska luonnonsuojelualue ei auta liito-oravaa ja metsää kaadetaan paitsi Raide-Jokerin myös 15 uuden kerrostalon tieltä. Luonnonsuojelualuetta on lisäksi kavennettu sen länsireunasta Raide-Jokeria varten, koska muuten tunnelin suu olisi ollut luonnonsuojelualueen sisällä.

8. Miksi liito-oravaa pitää suojella?
Liito-orava on rauhoitettu laji, joka on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojeltu. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka on  liito-oravan ydinalueella sijaitseva liito-oravan pesäpuu suoja-alueineen. Pesäpuun lisäksi kaikki muut ydinalueella sijaitsevat kolopuut tulee suojella. Liito-oravalla tiedetään olevan samanaikaisesti useita pesäpuita, eli suojeltavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. EU-maista liito-oravaa esiintyy vain Suomessa ja Virossa. Viron kanta on erittäin uhanalainen, ja Suomessakin liito-oravakanta on suojelusta huolimatta jatkuvasti laskeva. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kertoo asiasta tarkemmin blogissaan.
Lisätietoa: Liito-orava (Suomen luonnonsuojeluliitto)

9. Miksi liito-oravan suojeleminen otettiin esille vasta keväällä 2019?
Pajamäessä havaittiin liito-orava ensimmäisen kerran keväällä 2018 Helsingin kaupungin teettämässä liito-oravakartoituksessa, jonka tulokset julkaistiin helmikuussa 2019. Raide-Jokerin allianssi ja ELY-keskus saivat tulokset tietoonsa jo 2018. Raportin mukaan Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin linjauksella on paljon liito-oravan käyttämiä puita, ja alue tulkittiin tuolloin liito-oravan ruokailualueeksi. Nähtyään raportin Pajamäki-seura oletti Helsingin kaupungin ja Raide-Jokerin tarkistavan ko. alueen liito-oravatilanteen kevään 2019 liito-oravakartoituksen yhteydessä ennen hakkuiden aloittamista. Näin ei kuitenkaan tehty.

10. Miksei Helsingin kaupunki kartoittanut Patterimäen länsipuolta keväällä 2019 teettämässään liito-oravakartoituksessa?
Helsingin kaupungin mukaan Patterimäen länsipuolinen metsäalue ei ollut mukana kevään 2019 liito-oravakartoituksessa, koska se oli kartoitettu jo keväällä 2018. Emme ymmärrä tätä perustelua, koska Patterimäen itäpuoli, joka kartoitettiin jo 2018 ja todettiin satunnaiseksi liito-oravan ruokailualueeksi, kartoitettiin myös keväällä 2019. Sieltä löytyi liito-oravan pesä ja alue todettiin näin uudeksi liito-oravan ydinalueeksi.

11. Kenen vastuulla on liito-oravatilanteen kartoittaminen Raide-Jokerin linjauksen alueella?
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tuottaa ja ylläpitää kunnan ympäristöviranomaisena koko kaupungin kattavaa liito-oravan esiintymistietoa kaikille siitä kiinnostuneille tahoille. Tämä liito-oravan paikkatieto- ja raporttipohjainen esiintymistieto toimii pohjana, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden lisäselvitystarpeita mm. tarkempien liito-oravaselvitysten teettämisessä.

Kaavoitus- ja infrahankkeissa (kuten Raide-Jokeri) tarkempien luontoselvitysten teettäminen on ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hankkeesta vastaavan tahon tai toiminnan harjoittajan vastuulla. Näin ollen Raide-Jokerin tapauksessa selvilläolovelvollisuus Patterimäen puunkaatojen vaikutuksista liito-oravan lakisääteisesti suojeltuihin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin on Raide-Jokerin Allianssilla.

Pajamäki-seuran tapaamisessa Raide-Jokerin kanssa 25.6.2019 Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullberg kertoi, että on Pajamäki-seuran tehtävä kartoittaa liito-oravan pesimistilanne Patterimäen länsipuolella, koska teimme Raide-Jokerin hakkuista ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen. Kullbergin mukaan ELY odotti liito-oravatietoja Raide-Jokerilta, joka puolestaan odotti niitä seuralta.

Saamamme tiedon mukaan ELY-keskus oli sopinut jo syksyllä 2018 Raide-Jokerin kanssa, että liito-oravatilanteen seuraaminen Patterimäen länsipuolella ennen rakennustöiden alkua on Raide-Jokerin allianssin vastuulla. Allianssi ei kuitenkaan ole toiminut sovitulla tavalla.

12. Mitä Patterimäen läpi suunniteltu Raide-Jokerin tunneli maksaa?

Raide-Jokerin allianssin mukaan 300 metrin tunnelin hinta on noin 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Patterimäen itäpuolelle rakennettava tunnelin betonikansi maksaa noin miljoonan. Tunnelin kokonaiskustannus on siis noin 11 miljoonaa euroa. Koska tunneli ei Patterimäen länsipuolella ulotu tielle asti, täytyy kustannuksiin lisätä vielä Patterimäen länsipuolen metsässä kulkeva raideosuus.

13. Miksi Raide-Jokerin allianssi pitää tunnelin rakentamista parempana kuin raiteen vetämistä valmiita väyliä kuten Takkatietä pitkin?

Raide-Jokerin allianssin mukaan tunneli tarvitaan ensisijaisesti Raide-Jokerin matka-ajan nopeuttamiseksi. Allianssin mukaan tunneli säästää aikaa puolestatoista kahteen ja puoleen minuuttiin Raide-Jokerin koko matka-ajalla (Itäkeskus-Keilaniemi).

Raide-Jokerin allianssi on myös viestinyt, että tunnelin ansiosta suuri osa  Pajamäen metsästä säästyy. Tämä ei pidä paikkaansa. Rataa ei joka tapauksessa olisi mahdollista rakentaa Patterimäen halki, sillä Patterimäen linnoitusalue on muinaismuistolailla suojeltu. Patterimäen päälle on lisäksi suunnitteilla luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualue on Patterimäen kallioinen laki, joka ei ole liito-oravan elinpiiriä, koska siellä ei ole liito-oravan tarvitsemaa puustoa.

14. Miksi Pajamäki-seura teki Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019 Raide-Jokerin hakkuista Pajamäessä?
Teimme toimenpidekieltohakemuksen, koska Patterimäen länsipuolen metsä oli todettu liito-oravan elinpiiriksi jo vuonna 2018, mutta aluetta ei oltu otettu mukaan vuoden 2019 liito-oravakartoitukseen, vaikka oli hyvin todennäköistä että siellä sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tilanne maastossa muuttuu vuosittain ja juuri sen hetkinen tilanne on olennainen ja vuoden takaiset kartoitukset vanhentuneita. Lisäksi hakkuut olivat alkamassa lintujen pesimäaikana.

15. Miksi Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 2019?
Pajamäki-seura ja muut vapaaehtoiset tekivät läntisessä metsässä liito-oravakartoitusta 2019 touko-kesäkuun aikana. Sen yhteydessä löytyi useita papana-, kolo- ja risupesäpuita. Sekä Helsingin kaupunki että ELY-keskus vahvistivat heinäkuussa, että yksi risupesistä on liito-oravan pesä. Risupesä merkitsee, että alue on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, jota ei lain mukaan saa hävittää eikä heikentää.

Risupesän ja muiden löytöjen perusteella näyttää siltä, että alue on liito-oravan elinpiiri ja ydinalue.Ydinalueella sijaitsevia kolopuita ei saisi kaataa ilman poikkeuslupaa, vaikka niiden alta ei löytyisi papanoita. Liito-oravayksilöllä voi elinalueellaan olla useita pesiä ja ne kaikki ovat lisääntymis-ja levähdyspaikkoja, joita ei saa hävittää tai heikentää. Pesäpuun suojelun lisäksi sen ympärille kuuluu jättää useiden metrien suoja-alue. Rakentaminen lisääntymis- ja levähdyspaikalle edellyttäisi vähintään, että Raide-Jokeri hakisi  ELY-keskukselta poikkeuslupaa toimenpiteille. ELY-keskus kuitenkin päätti sallia hakkuut eikä vaatinut Raide-Jokerilta poikkeuslupaa.

Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, jotta tämä määräisi toimenpidekiellon rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla. Valitus oli yhdistysten yhteinen.

16. Miksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti hallinto-oikeuden välipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.7.2019?

Helsingin hallinto-oikeus (HO) antoi pe 19.7.2019 välipäätöksen, jolla se hylkäsi Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran vaatimuksen toimenpidekiellon asettamisesta Pajamäessä alkaviin Raide-Jokerin puukaatoihin. HO käsittelee valituksemme Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä muilta osin myöhemmin. Hallinto-oikeuden välipäätös perustui ELY-keskuksen päätöksen perusteena olleeseen asiakirja-aineistoon. HO (kuten ELY-keskuskaan) ei päätöksessään huomioinut Patterimäen länsipuolella sijaitsevaa liito-oravan risupesää, jonka Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vapaaehtoisvoimin tekemässään kartoituksessa löysi ja jonka Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja ja Uudenmaan ELY-keskus on vahvistanut. HO ei päätöksessään ottanut huomioon myöskään Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sille toimittamaa täydentävää aineistoa.

Raide-Jokeri ilmoitti pe 19.7.2019 välipäätöksen tultua aloittavansa hakkuut heti. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys teki välipäätöksestä heti korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valituslupahakemuksen, valituksen ja vaatimuksen kiireellistä täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä koskien Raide-Jokerin hakkuita Pajamäessä. Pajamäki-seuran hallituksella ei ollut mahdollisuutta tehdä päätöstä liittymisestä tähän hakemukseen sen edellyttämässä aikataulussa.

17. Raide-Jokerin luontoasiantuntija Jaakko Kullbergin mukaan (HS 16.7.2019) hakkuut oli tarkoitus tehdä ennen lintujen pesimäkautta, mutta ELY-keskukselle tehdyt toimenpidekieltohakemukset viivyttivät niitä ja pesintä ehti alkaa. Onko näin?
Ei ole. Hakkuita pitää välttää metsissä lintujen pesinnän vuoksi 15.4.-31.7. välisenä aikana. Raide-Jokerin puunkaatojen piti alkaa 15.5.2019. Pajamäki-seura jätti toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019. Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemuksen ansiosta lintujen pesimäajalle suunnitellut hakkuut pystyttiin estämään.

18. Miten liito-oravasta rakentamiselle aiheutuvat “yllätykset” voidaan  minimoida?
Esimerkiksi YLEn uutisoimassa Vaasan mallissa luontoarvot otetaan paremmin huomioon jo prosessin alkuvaiheessa.