Hallinto-oikeuden päätös 10.12.2020 sallii liito-oravan lisääntymispaikkojen hävittämisen Patterimäessä

Päätöksessään Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituksen, joka koski ELY-keskuksen Helsingin kaupungille myöntämää lupaa poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin mukaisesta liito-oravan suojelusta. Lupa sallii liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä Raide-Jokerin raitiolinjan rakentamiseksi.

Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Liito-oravan suojelusta voidaan poiketa yksittäistapauksissa, mutta poikkeamisen ehdot ovat tiukat ja niiden tulee täyttyä samanaikaisesti: 1) ratkaisuun ei ole muuta tyydyttävää vaihtoehtoa, 2) lajin suotuisan suojelun tason tulee säilyä, ja 3) hanke toteutetaan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi. Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry katsovat, että Patterimäen tapauksessa mikään näistä ehdoista ei täyty.

1) Patterimäen alueen yhdyskuntarakenne mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttamiselle muita tyydyttäviä vaihtoehtoja. Tunnelin läntinen suuaukko olisi esimerkiksi mahdollista linjata Arinatielle, jolloin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyisivät eikä Patterimäen laelle arvokkaan kasvillisuuden suojelemiseksi suunniteltua luonnonsuojelualuettakaan tarvisi pienentää. Tämä vaihtoehto ei vaatisi Arinatien teollisuuskiinteistöjen lunastamisia, ja Raide-Jokerin matka-aikakin pidentyisi vain 46 s. Liikennemallinnusten mukaan tämä hidastus vähentäisi matkustajamääriä 1.3%, ja heistä suuri osa siirtyisi käyttämään paikallisjunaa.

Helsingin kaupungin mukaan vaihtoehtoiset raidelinjaukset on todettu epätyydyttäviksi muun muassa siksi, että ne vaatisivat asemakaavamuutoksen, joka hidastaisi hanketta, ja Patterimäen alittava tunneli on jo louhittu valmiiksi. Raide-Jokerin allianssi louhi Patterimäen alittavan tunnelin tietoisena siitä, että se ei ehkä saa jatkaa raidetta metsään tunnelin ulkopuolelle, jos ELYn myöntämä poikkeuslupa liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseen kaatuu oikeudessa. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että tämä tietoisesti otettu riski ei voi toimia  poikkeamisen perusteena.

Vaihtoehtoisesta raidelinjauksesta ei tee epätyydyttävää myöskään se,  että linjaus vaatisi asemakaavamuutoksen, tai että kaavamuutoksiin liittyy muutoksenhakuoikeuden mahdollinen käyttäminen. Ympäristöministeriön ohjeen (2017) mukaan liito-oravan suojelu koskee myös sellaisia alueita, joilla on voimassa oleva oikeusvaikutteinen kaava, ja tällöin on syytä selvittää mahdollisuudet kaavan muuttamiseen. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry huomauttavat lisäksi, että koska raidelinjauksella tehtiin ensimmäiset liito-oravahavainnot jo keväällä 2018, on Helsingin kaupungilla ollut lähes kolme vuotta aikaa valmistella uusi, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat säästävä asemakaava.

2) Liito-oravan suojelun taso Suomessa on arvioitu epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi. Liito-oravakanta on valtakunnallisesti heikkenevä ja lajin luokka on muuttunut silmällä pidettävästä vaarantuneeksi eli uhanalaiseksi. Koska liito-oravalle sopivien monimuotoisten metsien määrä ja pinta-ala vähenee metsätalouden myötä, ovat vanhat kaupunkimetsät lajin säilymisen kannalta entistäkin tärkeämpiä – ei ainoastaan paikallisesti, vaan myös valtakunnallisesti.

Raide-Jokerin rakentaminen heikentää liito-oravan suojelun tasoa sekä suoraan että välillisesti. Hävitettävien neljän lisääntymis- ja levähdyspaikan lisäksi metsän kaataminen muualta raidelinjauksen ja pelastustien alueelta Patterimäen länsipuolella heikentävät jäljelle jäävää kahta lisääntymis- ja levähdyspaikkaa toiminnallisesti, koska liito-oravan ruokailu-, suoja – ja kulkuyhteyspuita menetetään. Puita kuolee myös raidelinjauksen ulkopuolelta rakentamisesta johtuvan pohjaveden pinnan pysyvän alenemisen vuoksi.

3) Yleisen edun kannalta pakottavaa syytä Raide-Jokerin toteuttamiselle juuri liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen läpi Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä ei ole. Raide-Jokerin rakentamishankkeella tavoitellut yleiset päämäärät kuten joukkoliikennejärjestelmän luotettavuus ja palvelutaso sekä ilmanlaadun parantaminen ja päästöjen vähentäminen voidaan saavuttaa myös, jos raide kulkee 150 metrin matkan hieman pohjoisempana Arinatiellä metsän sijaan.