Liito-oravakartoitukset Pajamäessä 2018-2020

Liito-oravan ydinalueet Pajamäessä 2020
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä ydinaluerajaukset Pajamäen metsäalueilla maaliskuussa 2020. Lähde: Esa Lammi. Helsingin Patterimäen liito-oravaselvitys 2020

Liito-orava on asunut Pajamäessä jo vuodesta 2018. Olemme koonneet tähän artikkeliin yhteenvedon eri vuosien liito-oravakartoituksista ja niissä esiintyneistä ongelmista.

Helsingin kaupunki teettää joka vuosi liito-oravakartoituksen, jolla seurataan liito-oravan esiintymistä koko kaupungin alueella. Kartoitukset tehdään alkukeväästä, koska liito-oravan papanat erottuvat tuolloin maastosta parhaiten, ja pesäkolot on helpompi nähdä kun lehtiä ei vielä ole. Kartoituksessa käytettyjä termejä:

  • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikalla tarkoitetaan liito-oravan pesäpuuta ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia suoja- ja ruokailupuita.
  • Ydinalue on liito-oravan elinpiirin osa, jossa naaras pystyy selviämään talven yli ja lisääntymään keväällä. Ydinalueella on yleensä useita liito-oravan käyttämiä kolopuita ja lisäksi muita puita, joita liito-orava on papanoiden perusteella käyttänyt ruokailu- tai oleskelupaikkanaan.


Liito-oravakartoitus 2018

Pajamäessä ensimmäiset liito-oravahavainnot tehtiin Helsingin kaupungin teettämässä liito-oravakartoituksessa 2018, jonka tulokset julkaistiin suurelle yleisölle vasta helmikuussa 2019. Vuoden 2018 kartoituksessa Pajamäestä tunnistettiin yksi liito-oravan ydinalue, joka sijaitsee Talin golfkentän ja Poutamäentien välisessä lehdossa.

Myös Patterimäen lännenpuoleisessa metsästä – jonka halki Raide-Jokerin linjaus on suunniteltu – löydettiin vuoden 2018 kartoituksen yhteydessä runsaasti merkkejä liito-oravasta, mutta tuo alue nimettiin ydinalueen sijaan liito-oravan “ruokailualueeksi”. Termiä ruokailualue ei käytetty mistään muusta liito-oravan asuttamasta paikasta koko Helsingin alueella. Myös Patterimäen itäpuolelta löytyi liito-oravan käyttämiä puita, ja kartoituksen tekijät arvelivat että muualta tullut liito-orava oli vieraillut paikalla.


Liito-oravakartoitus 2019

Helsingin kaupungin keväällä 2019 teettämässä liito-oravakartoituksessa kartoitettiin Patterimäen itäpuolinen metsä, josta löytyi liito-oravan ydinalue ja kolme lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Sekä Raide-Jokerin linjaus että kaavailtu asuinrakentaminen sijoittuvat tälle ydinalueelle. Kartoituksen tulokset julkaistiin 9.12.2019.


Loppukeväästä 2019 ilmeni, että Patterimäen lännenpuolinen metsä, josta oli aiemmin löytynyt liito-oravan käyttämiä puita Raide-Jokerin linjaukselta, oli päätetty jättää Helsingin kaupungin liito-oravakartoituksesta pois. Helsingin kaupungin mukaan

  • Patterimäen länsipuolinen metsäalue ei ollut mukana kevään 2019 liito-oravakartoituksessa, koska se oli kartoitettu jo keväällä 2018. Pajamäki-seura ei ymmärrä tätä perustelua, koska Patterimäen itäpuoli, joka kartoitettiin 2018, kartoitettiin myös keväällä 2019.
  • infrahankkeissa liito-oravatilanteen seuraaminen on ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hankkeesta vastaavan tahon, eli tässä tapauksessa Raide-Jokerin Allianssin, vastuulla.

Raide-Jokerikaan ei kartoittanut liito-oravatilannetta Patterimäen länsipuolella keväällä 2019. Kun tilanne paljastui, vapaaehtoiset kartoittivat alueen kesällä 2019, vaikka ajankohta ei enää ollut optimaalinen. Vapaaehtoiset löysivät silti Patterimäen länsipuolisesta metsästä runsaasti liito-oravan papanoita sekä risupesä- ja kolopuita. Raide-Jokerin linjauksella sijaitsee useita kolopuita sekä runsaasti liito-oravalle tärkeitä ruokailupuita, erityisesti haapoja. Havainnot raportoitiin ELY-keskukseen ja Helsingin kaupungin ympäristötarkastajalle, joka kävi varmentamassa ne. Näiden vapaaehtoisten tekemien havaintojen perusteella Helsingin kaupunki päätyi siihen, että Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä on liito-oravan ydinalue sekä lailla tiukasti suojeltu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Sen sijaan, että alue olisi merkitty omaksi ydinalueekseen, Helsingin kaupunki päätti että alue onkin vain kauempana sijaitsevan vuonna 2018 löydetyn ydinalueen jatke. Ydinalueen uusi rajaus Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä on harhaanjohtava, sillä se ei ulotu Raide-Jokerin linjaukselle, vaikka sieltä löydettiin vuonna 2018 ja 2019 paljon kolo-, papana- ja ruokailupuita.

Liito-oravakartoitus 2020

Koko kaupungin kattavan liito-oravakartoituksen tulokset julkaistaan vasta talvella, mutta Helsingin kaupunki teetti maaliskuussa 2020 Envirolla erillisen selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta. Selvityksen mukaan Patterimäen länsipuolella on uusi erillinen liito-oravan ydinalue, jolla on yhteensä kuusi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Raide-Jokerin rakentaminen tuhoaa näistä neljä. Työmaa-alueella on myös liito-oravalle sopivaa ruokailupuustoa. Patterimäen itäpuolella on yksi liito-oravan ydinalue, jolla sijaitsee kaksi lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Ne sijoittuvat Raide-Jokerin linjauksen molemmin puolin, ja ydinalue kokonaisuudessaan jää suunnitellun asuinrakentamisen alle.

Helsingin hallinto-oikeus on tutkinut sekä Raide-Jokerin linjausta että asuinrakentamista koskevaa kaavoitusta

Hallinto-oikeus antoi 18.2.2020 päätöksen, jossa se hyväksyi valituksemme Raide-Jokerin hakkuista ja palautti asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi (KHO:n päätös täytäntöönpanokiellosta alueella on voimassa, kunnes asia on ratkaistu). ELY-keskus päätti 28.5.2020 että Raide-Jokerin rakentaminen Patterimäen länsipuolelle ei ole sallittua. Helsingin kaupunki haki ja sai ELY-keskukselta poikkeusluvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tuhoamiseen 9.7.2020. Asuinrakentamista koskeva asemakaava 12477 on edelleen Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltävinä. Lisätietoa löydät Kannanotot-sivultamme.

Lisätietoa liito-oravasta

Lue myös: Tietoisku liito-oravasta

Liito-orava on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä suojeltu laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Liito-orava tarvitsee pesimiseen ja lepäämiseen tyypillisesti useita pesiä, joten kaikki sen ydinalueella sijaitsevat kolo-, risupesä- ja pönttöpuut katsotaan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Jos liito-oravan ydinalueelle kohdistuu rakentamista tai puiden kaatamista, tulee ihmisen huolehtia, että liito-oravalle jää lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi riittävästi ruokailupuita ja mahdollisuuksia liikkumiseen puusta toiseen.

Liito-orava viihtyy parhaiten vanhoissa, monimuotoisissa sekametsissä, jotka tarjoavat sille hyvin ravintoa, suojaa ja mahdollisuuksia liikkumiseen. Tällaisten metsien osuus on yhä vähäisempi koko Suomen mittakaavassa. Parhaat olosuhteet löytyvät usein vanhoista, Pajamäen metsien kaltaisista kaupunkimetsistä.

Lue lisää: