KHO ei antanut ratkaisua: liito-oravan pesimäalueet saa hakata Raide-Jokerin tieltä

Liito-oravan ydinalue (vihreä) ja lisääntymis- ja levähdyspaikat (punainen) Patterimäen länsipuolella Environ 2.-3.3.2020 tekemän selvityksen mukaan. Valkoisella katkoviivalla on merkitty työmaa-alueet, joiden kohdalta puusto poistetaan. Hakkuut hävittävät lisääntymis- ja levähdyspaikat 1-3 sekä tekevät paikasta 4 käyttökelvottoman, koska pesän vieressä olevat suojapuut kaadetaan. Environ selvityksen mukaan työmaa-alueella on myös liito-oravalle sopivaa ruokailupuustoa (kookkaita haapoja). Ruokailupuuston kaataminen heikentää toiminnallisesti jäljelle jääviä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravalle tärkeitä puita menetetään myös ratalinjauksen ja pelastustien ulkopuolelta, sillä rakentaminen laskee alueen pohjaveden pintaa pysyvästi. Liito-oravan elinolosuhteet heikkenevät siis myös jäljelle jäävässä metsässä.

Taustaa: Patterimäkeä ympäröivässä metsässä on uhanalaisen ja EU:n luontodirektiivillä tiukasti suojellun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Helsingin kaupunki haluaa kaataa metsän ja rakentaa Raide-Jokeri -raitiolinjan tälle alueelle, joten se haki Uudenmaan ELY-keskukselta poikkeamisluvan metsän kaatamiseen. ELY-keskus myönsi poikkeamisluvan. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että poikkeamisluvan kriteerit eivät Patterimäen tapauksessa täyty, joten ne valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus piti ELY:n myöntämän poikkeamisluvan voimassa.

Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry jättivät Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 8.1.2021. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valituslupa on myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.
Yhdistysten mielestä asiassa täyttyvät kaikki em. edellytykset. Voit lukea tästä lisää valituslupahakemuksen sivuilta 3-5. Varsinaisen valituksen perusteet löytyvät sivuilta 5-17 ja tästä alta tiivistetysti.

Korkein hallinto-oikeus päätti 19.2.2021 että se ei myönnä valituslupaa eikä siten anna ratkaisua valitukseen. Näin ollen Helsingin hallinto-oikeuden päätös ja ELY-keskuksen kaupungille myöntämä poikkeamislupa jäävät voimaan, eli uhanalaisen liito-oravan pesimäalueet kaadetaan Raide-Jokerin tieltä.

Valituksen perustelut tiivistetysti:

Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Liito-oravan suojelusta on mahdollista poiketa yksittäistapauksissa, mutta poikkeamisluvan ehdot ovat tiukat: 1) poikkeukseen on erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, 2) ratkaisuun ei ole muuta tyydyttävää vaihtoehtoa ja 3) lajin suotuisan suojelun taso säilyy. Kaikkien näiden ehtojen tulee täyttyä samanaikaisesti. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että Patterimäen tapauksessa ehdot eivät täyty:

1) Erittäin tärkeää yleisen edun kannalta pakottavaa syytä Raide-Jokerin toteuttamiselle juuri Patterimäen länsipuolella sijaitsevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen läpi ei ole. Raide-Jokerin rakentamishankkeella tavoitellut päämäärät – kuten joukkoliikennejärjestelmän luotettavuus ja palvelutaso sekä ilmanlaadun parantaminen ja päästöjen vähentäminen – voidaan saavuttaa myös vaihtoehtoisella raidelinjauksella Patterimäen alueella.

2) Raitiotien toteuttamiselle on Patterimäen alueella muita tyydyttäviä vaihtoehtoja. Rata olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi siten, että se kulkisi Patterimäen tunnelin länsipuolella metsän sijaan Arinatiellä. Arinatien vaihtoehto ei vaadi rakennusten purkamista Takkatien pienteollisuusalueella. Se myös säästäisi Patterimäen laelle harvinaisen ketokasvillisuuden vuoksi suunniteltua luonnonsuojelualuetta – toisin kuin nykyinen raidelinjaus. Helsingin kaupunki ja Raide-Jokerin allianssi eivät kuitenkaan pidä vaihtoehtoa tyydyttävänä, koska se pidentäisi matka-aikaa, vaatisi asemakaavamuutoksen ja viivästyttäisi rakennustöitä Patterimäen alueella.
Arinatien vaihtoehto pidentäisi matka-aikaa vain 46 sekuntia. Matka-ajan pidentyessä osa matkustajista siirtyisi liikennemallinuksen mukaan käyttämään muita julkisen liikenteen vaihtoehtoja, kuten paikallisjunaa. Julkisen liikenteen kokonaiskannattavuuden ja ilmastovaikutusten kannalta vaikutus olisi siis näin ollen erittäin vähäinen.
Raide-Jokerin rakentaminen on viivästynyt Patterimäen alueella Helsingin kaupungin oman toiminnan vuoksi. Liito-oravan asettuminen Raide-Jokerin linjaukselle Patterimäen länsipuolella todettiin kaupungin vuosittaisessa liito-oravakartoituksessa keväällä 2018. Kaupunki jätti kuitenkin ko. alueen pois kevään 2019 liito-oravakartoituksesta kun rakennustöiden piti alkaa, eikä Raide-Jokerikaan kartoittanut sitä. Alue pysyi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toimenpidekiellossa siihen asti, kunnes kaupunki teki liito-oravakartoituksen keväällä 2020 ja Uudenmaan ELY-keskus kielsi rakennustyöt. Helsingin kaupungilla ja Raide-Jokerin allianssilla on siis ollut jo lähes kolme vuotta aikaa varautua liito-oravatilanteeseen ja tehdä uusia suunnitelmia. Tänä aikana Raide-Jokerin tunneli on kuitenkin louhittu valmiiksi siitä huolimatta, että poikkeamisluvan saaminen metsän kaatamiseen tunnelin länsipuolella on ollut epävarmaa.

3) Poikkeamislupa heikentää liito-oravan suojelun tasoa sekä suoraan että välillisesti, sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Liito-oravan ydinalueilta kaadetaan Raide-Jokerin vuoksi noin 450 puuta. Hakkuut tuhoavat paitsi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, myös sen ruokailu- suoja- ja kulkuyhteyspuita. Liito-oravalle tärkeitä puita menetetään myös ratalinjauksen ja pelastustien ulkopuolelta, sillä rakentaminen laskee alueen pohjaveden pintaa pysyvästi. Liito-oravan elinolosuhteet heikkenevät siis myös jäljelle jäävässä metsässä.
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen Patterimäellä vaikuttaa myös laajemmin lajin suojeluun: Liito-oravan kanta on valtakunnallisesti heikkenevä ja lajin suojelun tason kokonaisarvio on Suomessa arvioitu epäsuotuisaksi, riittämättömäksi ja kannan kehityssuunta heikkeneväksi. Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallisen liito-oravaseurannan mukaan lajin kanta on Suomessa pienentynyt 37 prosenttia aikavälillä 2007-2018. Merkittävin syy kannan heikkenemiselle on metsätalous, jonka seurauksena metsien monimuotoisuus vähenee ja liito-oravan elinpiirit pirstaloituvat. Tästä syystä säilyneiden, usein vanhojen ja monimuotoisten kaupunkimetsien rooli lajin suojelussa korostuu.

Poikkeamislupapäätöksen perusteina olevat selvitykset sisältävät epäselvyyksiä ja asiavirheitä, jotka ovat omiaan johtamaan harhaan. Poikkeamisluvan myöntämistä perustellaan esimerkiksi Patterimäen laelle suunnitellulla luonnonsuojelualuella, vaikka liito-orava ei voi käyttää puutonta kalliota elinpiirinään (alue suojellaan harvinaisen kasvillisuuden ja historiallisen linnoituksen säilyttämiseksi). Ikävä kyllä nykyisessä asemakaavassa osa luonnonsuojelualueesta menetetään Raide-Jokerin tunnelin suuaukon ja sen ylle rakennettavan kevyen liikenteen väylän vuoksi.

Pajamäki-seura ry kannattaa julkista liikennettä ja sen kehittämistä, mutta kehittämisen tulee tapahtua vastuullisesti ja luontoa säästäen. Pajamäki-seura on esittänyt jo vuonna 2015, että Raide-Jokerin rata linjattaisiin metsän sijaan olemassa olevia katuja pitkin.

Tiedustelut: pajamakiseura@gmail.com

Lisätietoa:
FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava
Liito-oravat Pajamäessä
Pajamäki-seura ry:n kannanotot