Liito-oravat Pajamäessä

Liito-orava on puhututtanut pajamäkeläisiä jo pitkään. Onkin hyvä tietää, millaisesta otuksesta on kyse, ja mitä sen suojelu tarkoittaa.

Pajamäkeläisen Janne Salomeren kuvaamia videoita Pajamäen liito-oravista:

Liito-orava pähkinänkuoressa

Liito-orava (Pteromys volans) on hiukan tavallista oravaa pienempi vaaleanharmaa jyrsijä. Se on yöeläin, joka liikkuu hämärässä ja yöaikaan. Päivisin liito-orava lepää jossakin monista puunkolossa, risupesässä tai pöntössä sijaitsevista pesistään. Liito-orava ei nuku talviunta.

Jos liito-oravan pesintä onnistuu, synnyttää naaras kevään ja kesän aikana yhden tai kaksi poikuetta. Yhdessä poikueessa on keskimäärin 2-3 poikasta. Poikaset lähtevät pesästä muutaman kuukauden ikäisinä ja etsivät itselleen oman reviirin. Liito-orava elää tavallisesti noin 3-5-vuotiaaksi.

Liito-orava viihtyy erityisen hyvin Patterimäen länsipuolen kaltaisessa lehtipuuvaltaisessa, vanhassa havumetsässä. Liito-orava syö muun muassa haavan, lepän ja koivun norkkoja sekä kesällä silmuja, lehtiä ja marjoja. Liito-orava liitää puusta puuhun etu- ja takajalkojensa välissä olevien liitopoimujen avulla. Se pystyy enimmillään liitämään 80 metrin mittaisen matkan.

Koska liito-orava on pienikokoinen yöeläjä, sitä voi olla vaikea havaita. Parhaiten liito-oravan elinpiirin voikin tunnistaa sen papanoista puun tyvellä. Liito-oravan papanat ovat pitkulaisen muotoisia ja suunnilleen riisinjyvän kokoisia. Kevättalvella papanat ovat kullankeltaisia. Kesää kohden niiden väri muuttuu vihertävän ruskeaksi. Liito-oravakartoitukset tulisikin tehdä keväisin, jolloin havainnot antavat luotettavimman kuvan liito-oravan elinpiiristä ja liikkeistä alueella.

Liito-orava on lailla suojeltu uhanalainen laji

Liito-orava on EU:n luontodirektiivillä ja Suomen luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltu laji, jonka kanta pienenee ja elinalueet sirpaloituvat nopeasti. EU:n alueella liito-oravaa esiintyy vain Suomessa ja Virossa. Viron kanta on erittäin uhanalainen, ja Suomessakin liito-oravakanta on suojelusta huolimatta jatkuvasti laskeva. Suomessa liito-orava kärsii kolopuiden, erityisesti vanhojen haapojen vähenemisestä.

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lain nojalla kiellettyä.

 • Lisääntymis- ja levähdyspaikalla tarkoitetaan liito-oravan pesäpuuta (kolopuu, risupesäpuu tai pönttöpuu) ja sitä ympäröivää suojavyöhykettä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka on liito-oravan ydinalueen se paikka, jossa liito-orava lepää ja nukkuu päivisin sekä saa ja hoitaa poikasiaan (pesii).Koska liito-oravan tiedetään käyttävän samanaikaisesti useita pesiä, luokitellaan kaikki ao. ydinalueen kolo-, risupesä-, ja pönttöpuut sen lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Suojeluvelvoite koskee tällöin niitä kaikkia. Pesäpuiden lisäksi myös liito-oravan kulkuyhteydet ja ruokailupuut tulee säilyttää.
 • Liito-oravan ydinalue on lisääntymis- ja levähdyspaikkaa laajempi osa sen reviiriä. Liito-oravanaaraalla voi olla yhdellä reviirillään useita ydinalueita. Lisääntymis- ja levähdyspaikat ja ruokailupuut sijaitsevat papanoin rajatulla ydinalueella.
  Liito-oravan reviirin on kokonaisuudessaan se alue, jolla liito-oravayksilö elää ja liikkuu. Reviirin koko vaihtelee sukupuolen mukaan. Liito-oravanaaraan reviiri on yleensä noin kahdeksan hehtaarin ja uroksen noin 60 hehtaarin laajuinen. Liito-oravanaaras elää koko elämänsä samalla reviirillä eikä suvaitse sinne muita naaraita.

Jos esimerkiksi kaupunki haluaisi rakentaa liito-oravan ydinalueelle niin, että lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka häviää tai heikkenee, tulee rakennustöille hakea poikkeamislupa. Poikkeamisluvan myöntää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Poikkeamisluvan kriteerit ovat kuitenkin tiukat: on esimerkiksi osoitettava, että rakentamiselle on etsitty myös muita vaihtoehtoja, mutta niitä ei ole löydetty.

Joskus liito-orava muuttaa alueelle, jolla on olemassa lainvoimainen asemakaava ja siihen liittyviä suunnitelmia. Liito-oravan suojeluvelvoite koskee kuitenkin myös näitä tilanteita. Vastuu aluetta koskevista luontoselvityksistä, ml. liito-oravatilanteen seuraamisesta on tällöin hankkeesta vastaavalla taholla. Ympäristöministeriö (2017) ohjeistaa kaupunkeja, kuntia ja ELY-keskuksia etsimään tällöin mahdollisuuksia muuttaa asemakaavaa siten, että ristiriitaa ei enää ole.

Liito-orava viihtyy Helsingin vanhoissa kaupunkimetsissä

Liito-oravan esiintyminen kertoo paljon myös sen elinympäristön laadusta, ja siksi sitä sanotaankin indikaattorilajiksi. Liito-orava on hyvä metsäisten viheralueiden laadun indikaattori niin luonnon- kuin virkistysarvojenkin puolesta: liito-oravan esiintyminen kertoo, että alueella on todennäköisesti myös muuta merkittävää lajistoa ja luonnonarvoja. Pajamäen metsän kaltaiset vanhat, monimuotoiset kaupunkimetsät sopivat hyvin liito-oravan elinpiiriksi. Ne tarjoavat liito-oravalle sekä suojaa että ravintoa.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tuottaa ja ylläpitää kunnan ympäristöviranomaisena koko kaupungin kattavaa liito-oravan esiintymistietoa kaikille siitä kiinnostuneille tahoille. Tämä liito-oravan paikkatieto- ja raporttipohjainen esiintymistieto toimii pohjana, kun arvioidaan erilaisten hankkeiden lisäselvitystarpeita mm. tarkempien liito-oravaselvitysten teettämisessä. Helsingin kaupunki on teettänyt liito-oravakartoituksia vuosina 2014, 2016, 2018 ja 2019. Kaupungin liito-oravakanta on vahvistunut tänä aikana.

Kaavoitus- ja infrahankkeissa (kuten Raide-Jokeri) tarkempien luontoselvitysten teettäminen on ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hankkeesta vastaavan tahon tai toiminnan harjoittajan vastuulla. Näin ollen Raide-Jokerin tapauksessa selvilläolovelvollisuus Patterimäen puunkaatojen vaikutuksista liito-oravan lakisääteisesti suojeltuihin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin on Raide-Jokerin Allianssilla.

Liito-oravatilanne Pajamäen metsässä

Pajamäessä havaittiin liito-oravan ydinalue ensimmäisen kerran vuoden 2018 kartoituksen yhteydessä, asuinalueen ja Talin golfkentän välisellä metsäkaistaleella. Samassa kartoituksessa myös Patterimäen länsipuolisesta metsästä, Raide-Jokerin linjaukselta ja sen välittömästä läheisyydestä löytyi liito-oravan papanoita ja pesäpuiksi soveltuvia kolopuita. Kesällä 2019 nämä alueet on tulkittu yhdeksi liito-oravan ydinalueeksi.

Vuonna 2019 Pajamäestä on tunnistettu myös toinen liito-oravan ydinalue, joka sijaitsee Patterimäen itäpuolella Raide-Jokerin linjauksen välittömässä läheisyydessä.

Vuonna 2020 Pajamäestä tunnistettiin kolme liito-oravan ydinaluetta, joilla on yhteensä 12 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.

Voit tarkastella liito-oravan ydinalueita Helsingissä Helsingin kaupungin karttapalvelussa (https://kartta.hel.fi/). Valitse: Ympäristö ja luonto > Arvokkaat luontokohteet > liito-oravan ydinalueet.

Raide-Jokeri uhkaa liito-oravametsää Pajamäessä. Mistä onkaan kyse ja mikä on tilanne tällä hetkellä?

(Päivitetty 1.1.2021)

 • Raide-Jokerin linjaus kulkee sekä Patterimäen itä- että länsipuolella liito-oravan ydinalueiden halki. Molemmilla ydinalueilla on havaittu ja vahvistettu useita liito-oravan  lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
 • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Kielto koskee paitsi todettua pesäpuuta ja sen suoja-aluetta, myös muita ydinalueen kolo-, risupesä- ja pönttöpuita. Myös alueen ruokailu- ja kulkuyhteydet tulee suojella.
 • Rakentaminen liito-oravan ydinalueelle edellyttää poikkeamislupaa. Uudenmaan ELY-keskus myönsi Helsingin kaupungille poikkeamisluvan heinäkuussa 2020. Pajamäki-seuran ja Pro luonto ry:n mielestä poikkeamisluvan kriteerit eivät Patterimäen tapauksessa täyty. Yhdistykset valittivat Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 10.8.2020. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 10.12.2020. Tiedote 17.12.2020: Hallinto-oikeus sallii liito-oravan lisääntymispaikkojen hävittämisen Patterimäessä
 • Taustaa tämänhetkiselle tilanteelle:
  • Helsingin kaupunki, Raide-Jokerin allianssi ja Uudenmaan ELY-keskus tiesivät liito-oravan asettuneen Raide-Jokerin linjaukselle ja sen läheisyyteen jo kevään 2018 liito-oravakartoituksen perusteella. Kartoituksen tulokset julkaistiin suurelle yleisölle vasta myöhemmin, talvella 2019.
  • Raide-Jokerin allianssin vastuulla oli seurata liito-oravatilanteen kehitystä alueella keväällä 2019 ennen rakennustöiden alkua. Tätä se ei kuitenkaan tehnyt. Helsingin kaupunki ei myöskään hakenut rakennustöille poikkeamislupaa Uudenmaan ELY-keskukselta.
  • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toukokuussa 2019 Raide-Jokerin rakennustöille ensin toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta, joka hylkäsi vaatimukset. Yhdistykset valittivat tästä ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Välipäätöksessään hallinto-oikeus hylkäsi niiden vaatimukset. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki edelleen valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus myönsi 22.7.2019 valitusluvan ja määräsi samalla alueelle toimenpidekiellon.
  • 18.2.2020 Helsingin hallinto-oikeus palautti asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan ei voida olla varmoja siitä, että Raide-Jokerin linjaus ei hävittäisi tai heikentäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja alueella.
  • 27.5.2020 Uudenmaan ELY-keskus hyväksyi Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimukset ja päätti, että Helsingin kaupungin tulee hakea poikkeamislupaa Raide-Jokerin rakennustöille
  • 11.6.2020 Helsingin kaupunki jätti poikkeamislupahakemuksen ja 9.7.2020 Uudenmaan ELY-keskus myönsi sen.
  • 10.8.2020 Pajamäki-seura ja Pro luonto ry jättivät Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen koskien Uudenmaan ELY-keskuksen päätöstä, sillä yhdistysten mielestä poikkeamisluvalle asetetut tiukat kriteerit eivät tässä tapauksessa täyty. Tiedote 11.8.2020: Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry vaativat Helsingin hallinto-oikeudelta Raide-Jokerille myönnetyn poikkeamisluvan kumoamista
  • 10.12.2020 Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituksen. Tiedote 17.12.2020: Hallinto-oikeus sallii liito-oravan lisääntymispaikkojen hävittämisen Patterimäessä 
  • Lue myös: FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava

Oletko nähnyt liito-oravan tai merkkejä siitä?

Jotta liito-oravan elinpiirejä ja liikkeitä koskeva tieto täsmentyy ja pysyy ajan tasalla, kannattaa kaikki lajia koskevat havainnot ilmoittaa edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristötoimelle. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi myös Pajamäki-seura on iloinen, jos saa tietää havainnoistasi!

Kerro ilmoituksesi yhteydessä, millainen havaintosi on (esimerkiksi liito-orava tai sen papanoita), missä teit havainnon, mistä puusta oli kyse ja kuinka paljon mahdollisia papanoita oli. Merkitse lisäksi ao. puu nauhalla. Jos mahdollista, liitä ilmoituksen yhteyteen havaintopaikan koordinaatit tai karttakuva.

Yhteystietoja:
Uudenmaan ELY-keskus: ympariston-asiakaspalvelu@ely.fi
Helsingin kaupunki / ympäristönsuojelu: ymk@hel.fi
Pajamäki-seura: pajamakiseura@gmail.com

Lähteitä ja lisätietoa: