Maanalainen yleiskaava 2021

Maanalainen yleiskaava 2021 Pajamäen kohdalla. Lila suorakulmio on varikkoluola ja lila viiva on Lassila-Perkkaa jätevesitunneli. Raide-Jokerin tunneli on merkitty sinisellä kaarella.

Helsingin kaupunkiin valmistellaan parhaillaan uutta maanalaista yleiskaavaa. Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan tunneleiden ja muiden maanalaisten rakenteiden rakentamista kaupungin alueelle. 

Pajamäen alueella maanalainen yleiskaavaehdotus merkitsisi 1) varausta Patterimäen alle sijoitettavaa varikkoluolaa varten sekä 2) uuden Perkkaa-Lassila -jätevesitunnelin rakentamista Pajamäen asuinalueen halki.    

Maanalainen yleiskaavaehdotus oli esillä ja kommentoitavana keväällä 2021. Pajamäki-seura jätti 26.3.2021 ehdotusta koskevan muistutuksen, jossa se kiinnitti huomion seuraaviin seikkoihin: 

  • Toteutuessaan Patterimäen varikkoluola edellyttää myös maanpäällistä rakentamista kuten huoltorakennuksia ja teknisiä kuiluja mm. ilmanvaihtoa varten. Nämä rakennelmat sijoittuisivat suojellun linnoitusalueen välittömään läheisyyteen sekä Patterimäkeä ympäröivään metsään. Varikkoluola aiheuttaisi myös lisääntyvää liikennettä Takka- ja Arinatiellä. Pajamäki-seura esitti muistutuksessaan, että Patterimäen varikkoluolaa koskevista suunnitelmista luovutaan.
     
  • Osassa Pajamäen taloyhtiöitä on pohdittu mahdollisuutta siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön. Yksi taloyhtiöistä on tämän muutoksen jo toteuttanutkin. Maalämmön talteenotto edellyttää taloa kohden yli kymmenen noin 300 metrin syvyisen lämpökaivon poraamista kallioon talon ja tontin alle. Pajamäki-seura esitti muistutuksessaan, että Perkkaa-Lassila -jätevesitunnelin rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa jo olemassa olevalle maalämpökentälle tai estää uusien toteuttamista Pajamäen alueella.
  • Pajamäki-seura huomauttaa muistutuksessaan lisäksi, että mikäli jätevesitunnelin rakentaminen edellyttää toimia maan pinnalla, ne eivät saa aiheuttaa haittaa muinaismuistolailla suojellulle Patterimäen linnoitukselle eikä arvokkaaksi luokitellulle metsälle liito-oravan jäljellä olevine lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen. 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi yleiskaavaehdotuksen kokouksessaan 27.4.2021. Se kertoo vastineessaan 27.4.2021, että

  • Perkkaa-Lassila -jätevesitunnelin tarkkaa linjausta ei ole päätetty. Tunneliin ei liity maanpäällistä rakentamista lukuun ottamatta tuuletusputkia, ja mahdolliset maalämpökaivot huomioidaan linjauksen suunnittelussa.
  • Patterimäen varikkoluolan maanpäälliset rakennelmat voidaan toteuttaa ympäristön luontoarvot huomioiden. Pajamäki-seura kyseenalaistaa tämän, sillä aiemman asemakaavan 12477 mukaan varikkoluola tarvitsee kolme raitisilmakuilua ja yhden poistoilmakuilun. Raitisilmakuilujen maanpäällisen rakenteen korkeus on noin 3 m ja vapaa poikkipinta 12 m2. Poistoilmakuilun korkeus on vastaavasti vähintään 5 m ja vapaa poikkipinta 12 m2. Nämä maanpäälliset rakenteet sijoittuvat Patterimäen idänpuoleiseen metsään.

Seuraavaksi maanalainen yleiskaavaehdotus siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 31.5.2021. Kaupunginvaltuusto tekee siitä lopullisen päätöksen vuoden 2021 aikana.