Pajamäki-seuran kannanottoja

Pajamäki-seura seuraa tiiviisti aluettamme koskevia kaavoitusasioita ja muita suunnitelmia. Jos suunnitelmat sekä kaava- ja lupamuutokset heikentävät Pajamäen viihtyisyyttä tai turvallisuutta tai uhkaavat luontoarvoja, teemme tarvittaessa muistutuksia kaupungille ja valituksia oikeusasteisiin (Helsingin hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus). Tältä sivulta löydät tietoa seuran kannanotoista. 

Vermon tapahtumapuisto

Asemakaavan muutos: Patterimäen itäosa 

Bussilinjojen muutokset 2021

 • HSL:n liikennöintisuunitelman 2021-2022 myötä useampi reittimuutos heikensi joukkoliikenteen palvelutasoa Pajamäessä elokuusta 2021 alkaen. Pajamäki-seura on antanut muutoksia koskevaa palautetta: Bussilinjojen muutokset: kannanottoja

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021

 • Pajamäki-seuran muistutus koskien maanalaisen yleiskaavan luonnosta 26.6.2020
 • Pajamäki-seuran muistutus koskien maanalaisen yleiskaavan ehdotusta 26.3.2021 

Raide-Jokerin rakennustyöt Patterimäen länsipuolella liito-oravan ydinalueella

 • Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemus Uudenmaan ELY-keskukselle 14.5.2019
 • ELY-keskuksen päätös hylätä Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) vaatimukset 12.7.2019
 • Pajamäki-seuran valitus ELY-keskuksen päätöksestä hallinto-oikeuteen yhdessä Helsyn kanssa 15.7.2019
 • Hallinto-oikeus antoi 19.7.2019 välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin
 • Helsy valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) hakkuut sallivasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä 20.7.2019
 • KHO antoi 22.7.2019 välipäätöksen, jonka mukaan Helsyllä on valitusoikeus Helsingin hallinto-oikeuden välipäätökseen. Samalla se määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka.
 • ELY-keskus toimitti hallinto-oikeudelle lausunnon 21.8.2019
 • Pajamäki-seura ja Helsy toimittivat hallinto-oikeudelle vastaselityksen (karttaliite) 28.10.2019
 • Helsingin kaupunki ilmoitti hallinto-oikeudelle 18.12.2019, että se ei jätä selitystä hallinto-oikeuden lähettämään selityspyyntöön.
 • Hallinto-oikeus antoi 18.2.2020 päätöksen, jossa se hyväksyi valitukset ja palautti asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi (KHO:n päätös täytäntöönpanokiellosta alueella on edelleen voimassa, kunnes asia on ratkaistu).
 • 28.5.2020 ELY-keskus päätti hyväksyä Pajamäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n vaatimukset ja kielsi Raide-Jokeria aloittamasta rakennustöitä Patterinmäen alueella.
 • 9.7.2020 ELY-keskus päätti antaa poikkeusluvan Raide-Jokerin rakennustöille Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä.
 • 10.8.2020 Pajamäki-seura ja Pro luonto ry jättivät hallinto-oikeudelle valituksen Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämästä poikkeusluvasta (Tiedote 11.8.2020)
 • 10.12.2020 Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seuran ja Pro luonto ry:n valituksen koskien Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa (Tiedote 17.12.2020)
 • 8.1.2021 Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry jättivät valituslupahakemuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä, joka hylkäsi yhdistysten vaatimukset. (Tiedote 8.1.2021)
 • 19.2.2021 Korkein hallinto-oikeus päätti olla antamatta asiassa ratkaisua ja hylkäsi Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituslupahakemuksen (Tiedote 20.2.2021

Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nro 12477 (asuntorakentaminen)

 • Pajamäki-seuran muistutus Helsingin kaupungille 25.3.2018
 • Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019 asemakaavamuutoksen (pöytäkirja, kaavakartta, kaavaselostus). Kaava mahdollistaa 15 kerrostalon rakentamisen Patterimäen itäpuolelle, myös A1-alueelle, jonne Korkein hallinto-oikeus on kieltänyt asuinrakentamisen lainvastaisena yleiskaavan yhteydessä (ks kohta Helsingin uusi yleiskaava alla). Kaava sisältää myös polttoaineen jakeluaseman ja toimistorakennuksen Patterimäen länsipuolelle linnoituksen viereen.
 • Pajamäki-seuran kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 23.4.2019
 • Hallinto-oikeus tiedotti 7.5.2019 Pajamäki-seuralle, että Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt kaupungille 18.4.2019 oikaisukehoituksen. ELY-keskus vaatii asemakaavaa oikaistavaksi niin, että koko Teknoksen lähelle kaavoitettu asuinkortteli 46022 varustetaan tp-merkinnällä, eli rakennuksen saa aloittaa vain jos teollisuuden aiheuttama riskitekijä (Teknos) poistuu.
 • Helsingin kaupunginvaltuuston päätös olla noudattamatta ELY-keskuksen antamaa oikaisukehoitusta 9.10.2019
 • Helsingin kaupungin lausunto hallinto-oikeudelle 11.2.2020
 • Pajamäki-seuran vastaselitys hallinto-oikeudelle 6.5.2020
 • Helsingin hallinto-oikeus kumosi asemakaavan 12477 lainvastaisena 29.9.2020 

Asemakaavaan 12477 liittyvä katu- ja puistosuunnitelma

 • Suunnitelmakuvaukset ja -kartat (zip) 14.2.2020
 • Pajamäki-seuran mielipide Helsingin kaupungille 24.3.2020

Patterimäen asemakaavamuutos nro 12434 (Raide-Jokeri)

 • Pajamäki-seuran mielipide Helsingin kaupungille 3.6.2015
 • Pajamäki-seuran muistutus Helsingin kaupungille 30.1.2017
 • Pajamäki-seuran kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 14.10.2017
 • Pajamäki-seuran vastaselitys hallinto-oikeuteen 4.1.2018
 • Hallinto-oikeuden päätös olla kumoamatta asemakaavamuutosta 17.7.2018

Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava

 • Pajamäki-seuran muistutus Helsingin kaupungille 28.1.2016
 • Pajamäki-seuran kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 24.11.2016
 • Pajamäki-seuran vastaselitys hallinto-oikeuteen 7.7.2017
 • Hallinto-oikeuden päätös  (katso sivut 95, 104 ja 191-196) kumoaa Pajamäen metsään suunnitellun A1 asuintaloalueen sekä C1 liikekeskustan Teknoksen ympäriltä lainvastaisina 5.2.2018
 • Helsingin kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 7.3.2018
 • Pajamäki-seura toimitti KHO:n pyytämän selityksen 29.6.2018
 • Helsingin kaupunki toimitti vastaselityksen 13.8.2018
 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin kaupungin valituksen Pajamäen osalta päätöksessään, eli yleiskaava pysyy kumottuna em. A1 ja C1 -alueiden osalta 8.11.2018.

Circulation Oy:n ympäristölupa ympäristövaarallisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormaustoimintaan Arinatie 13:ssa

 • Pajamäki-seuran valitus hallinto-oikeuteen (yhdessä Pitäjänmäki-seuran kanssa) 15.10.2014

Lue myös: