Pajamäki-seuran toimintakertomus 2020

Pajamäen leikkipuisto
Pajamäen leikkipuisto säilyy asemakaavan 12477 kumouduttua lainvastaisena. Kuva: Janne Salomeri

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen myös Pajamäessä. Vaikka yhteistä toimintaa ei voitu järjestää normaaliin tapaan, riitti erityisesti vaikuttamistyötä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Lähiluonnon merkitys korostui entisestään niin seuran toiminnassa kuin varmasti kaikkien pajamäkeläisten arjessa.

Vuoden aikana koimme monta tärkeää onnistumista:

 • Helsingin hallinto-oikeus päätti kumota mm. uusia kerrostaloja koskeneen asemakaavan 12477 lainvastaisena.
 • Raide-Jokerin linjausta koskeneessa kiistassa Uudenmaan ELY-keskus joutui tarkastelemaan uudestaan aiempaa päätöstään ja sen myötä toteamaan, että Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä todellakin sijaitsee lukuisia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Vaikka nyt olemmekin menettäneet metsän, ei sitä kuitenkaan saanut kaataa tutkimatta – kuten Helsingin kaupunki ja Raide-Jokerin allianssi olivat suunnitelleet.
 • Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeen myötä Pajamäen ja Talin luonnosta kerrotaan nyt citynature-verkkosivustolla Helsingin muiden arvokkaiden luontokohteiden rinnalla. 

Seuraavassa kerromme tarkemmin Pajamäki-seuran toiminnasta vuonna 2020:

Vaikuttaminen

Asemakaava 12477

Asemakaava 12477 koski mm. 15 kerrostalon, katujen, kalliovarikon huoltorakennusten ja teknisten kuilujen rakentamista Patterimäen idän- ja lännenpuoleiseen metsään. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan keväällä 2019. Tämän jälkeen

 • Pajamäki-seura valitti asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen huhtikuussa 2019.
 • Helsingin kaupunki antoi asiasta lausunnon helmikuussa 2020. 
 • Pajamäki-seura antoi kaupungin lausuntoon vastaselityksen toukokuussa 2020. 
 • Helsingin hallinto-oikeus kumosi asemakaavan lainvastaisena 29.9.2020. 

Lue lisää: Asemakaava uusista kerrostaloista kaatui oikeudessa 

Pitäjänmäen katu- ja puistosuunnitelma (Pajamäenkuja ja Patterimäenpuisto) 

Pajamäki-seura jätti katu- ja puistosuunnitelmaa koskeneen mielipiteen Helsingin kaupungille maaliskuussa 2020. Mielipiteessä totesimme, ettei suunnitelmaa voi toteuttaa, koska se liittyy asemakaavaan 12477, jonka katsoimme jo silloin olevan lainvastainen.

Raide-Jokeri

Kiista Raide-Jokerin rakentamisesta Patterimäkeä ympäröivään liito-oravametsään jatkui vuonna 2020.

Taustaa: Kesällä 2019 Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat ELY-keskukselta toimenpidekieltoa Raide-Jokerin hakkuille Patterimäen metsässä, koska hakkuut olivat tuhoamassa uhanalaisen liito-oravan pesimäalueita. Helsingin kaupunki ja Raide-Jokeri olivat jättäneet alueen liito-oravatilanteen kartoittamatta keväällä 2019, vaikka jo edellisenä keväänä alue oli osoitettu olevan liito-oravan käytössä. Uudenmaan ELY-keskus ei laittanut aluetta toimenpidekieltoon, joten yhdistykset valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen (HAO). Korkein hallinto-oikeus asetti lopulta alueen toimenpidekieltoon Helsingin HAO:n ratkaisuun saakka.

 • Helmikuussa (18.2020) Helsingin hallinto-oikeus kumosi ELY-keskuksen päätöksen kesältä 2019. HAO:n päätöksen mukaan ELY-keskuksella ei ollut ollut päätöstä tehdessään riittävää selvitystä alueen liito-oravatilanteesta, eikä se näin ollen ole voinut arvioida, etteivätkö Raide-Jokerin rakennustyöt hävittäisi ja heikentäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
 • Toukokuussa (27.5.2020) ELY-keskus teki päätöksen, jossa se katsoi, että Raide-Jokerin hakkuut todennäköisesti hävittävät tai heikentävät liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja Patterimäen länsipuolella, ja poikkeamislupa hakkuisiin tarvitaan. 
 • Kesäkuussa (11.6.2020) Helsingin kaupunki haki ELY-keskukselta poikkeamislupaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiselle. 
 • Kesäkuussa Pajamäki-seura keskusteli tilanteesta apulaispormestari Anni Sinnemäen kanssa (Raide-Jokerin allianssin kutsumana)
 • Heinäkuussa (9.7.2020) Uudenmaan ELY-keskus myönsi Helsingin kaupungille poikkeamisluvan. 
 • Elokuussa (10.8.2020) Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry valittivat poikkeamisluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Poikkeamisluvan ehdot ovat erittäin tiukat, ja eivätkä ne Patterimäen tapauksessa täyttyneet. 
 • Syyskuussa (10.9.2021) ELY-keskus antoi valituksestamme lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 • Lokakuussa (16.10.2020) Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry antoivat Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselityksen ELY-keskuksen lausuntoon. 
 • Marraskuussa (26.11.2020) Helsingin kaupunki antoi valituksestamme lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 • Joulukuussa (7.12.2020) Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry antoivat Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselityksen Helsingin kaupungin lausuntoon.
 • Joulukuussa (10.12.2020) Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seuran ja Pro Luonto ry:n valituksen.

(Tammikuussa 2021 Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry jättivät Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Helmikuussa 2021 korkein hallinto-oikeus päätti olla antamatta ratkaisua asiasta. Puunkaadot alkoivat välittömästi tämän jälkeen.)

Patterimäen tilanne on herättänyt kiinnostusta monissa medioissa. Vuoden 2020 mittaan lähetimme mediatiedotteita ja vastasimme haastattelupyyntöihin koskien Patterimäen ja Raide-Jokerin tilannetta:

Seuran puheenjohtaja Eija Korpelainen piti lisäksi esitelmän Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön pääaineen opiskelijoille osana heidän projektityötään, joka koski Pajamäki-seuran kokemuksia ja vaikutusmahdollisuuksia Raide-Jokerin toteuttamisen eri vaiheissa.

Taustaa ja lisätietoa: 

HSL:n liikennöintisuunnitelma 2021-2022: bussilinjat

HSL:n liikennöintisuunnitelma 2021-2022 esittää muutoksia bussilinjojen 14 ja 59 reitteihin ja aikatauluihin:

 • Bussilinja 14 muuttuu linjaksi 25 ja se lyhenee välille Pajamäki-Kamppi. Sen reitti siirtyy kulkemaan Mechelininkadun kautta. Linjan vuoroväli harvenee nykyisestä.
 • Busslinja 59:n reitti muuttuu siten, että se kulkee Pitäjänmäentieltä Konalaan, eikä poikkea matkalla Pajamäen kautta. Linjan vuoroväli tihenee nykyisestä. 

Pajamäki-seura kävi suunnitelmista vuoropuhelua HSL:n kanssa ja jätti niitä koskevan mielipiteen joulukuussa 2020. HSL:n hallitus hyväksyi muutokset sellaisinaan tammikuussa 2021. Muutokset tulevat voimaan elokuussa 2021.

Taustaa ja lisätietoa: Muutoksia Pajamäen bussilinjoihin

OmaStadi 

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia, jonka puitteissa Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisilta saatujen ideoiden toteuttamiseen. Toteutettavat ideat valitaan äänestyksen perusteella.

Pajamäki-seuran idea “Kaupungin parhaat paikat: Löydä, ihastu ja kerro kaverille!” eteni äänestyksen kautta toteutukseen vuonna 2020. Helsingin kaupungin ja Pajamäki-seuran yhteistyönä syntyi verkkosivusto Pajamäki-Tali, vehreä luontolähiö sekä kaksi kävelyreittiä (Patterimäen luontopolku sekä Mätäjoen ja Talinpuutarhan kierros), jotka kertovat Pajamäen ja Talin alueen lumoavasta luonnosta. Kerroimme projektista myös Helsingin kaupungin videolla: Kaupungin parhaat paikat: Löydä, ihastu ja kerro kaverille! 

Syksyllä 2020 käynnistyi uusi OmaStadi-kierros. Jätimme kierrokselle kaksi ideaa: Valaistu joulupuu Helsingin kaupungin joka kaupunginosaan sekä Kohennusta Pajamäen ulkoiluretteihin, ostarille ja Poutamäen koirapuistoon. Ideoita työstetään kevään 2021 aikana ja kaupunkilaiset äänestävät niistä syksyllä 2021.

Tapahtumat ja muu toiminta

Pajamäki-seuran vuosikokous järjestettiin Pajamäen seurakuntakodilla osana asukasiltaa 5.3.2020. Vuonna 2020 ei voitu järjestää muita tapahtumia koronavirusepidemian vuoksi.

Maaliskuussa teimme liito-oravakartoitusta Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä. Havainnot toimitimme Uudenmaan ELY-keskukselle, Helsingin kaupungin ympäristötarkastajalle ja Raide-Jokerin allianssille.

Heinäkuussa kutsuimme vieraaksemme toimittaja Mikko “Peltsi” Peltolan, joka tunnetaan paitsi eräseikkailuistaan, myös lähiluonnon ja erityisesti Pirkkolan metsän puolestapuhujana. Mikko Peltola kertoi retkestä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Lue lisää: Iltakävelyllä Pajamäessä: Mikko “Peltsi” Peltola

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 laskimme Pajamäki-seuran, Pitäjänmäki-seuran ja Konala-seuran yhteisen seppeleen Pitäjänmäen sankarihaudalle sodissa kaatuneiden sotilaiden muistoksi. 

Viestintä

Pajamäki-seura viestii toiminnastaan ja muista alueen ajankohtaisista aiheista verkkosivuillaan (www.pajamaki.fi), kaupunginosan Facebook-ryhmässä (www.facebook.com/pajamakelaiset) sekä ilmoitustaululla. 

Vuonna 2020 aloitimme jäsenkirjeen postittaminen seuran jäsenille ja kannatusjäsenille. Ensimmäisenä vuonna lähetimme kaksi jäsenkirjettä. 

Vuonna 2020 uudistimme lisäksi kaupunginosan verkkosivut ja siirsimme ne WordPress-alustalle. Julkaisimme verkkosivuilla yhteensä kuusi uutta uutista. Lisäksi päivitimme useita erityisesti Raide-Jokeriin, asemakaavaan 12477 sekä seuran kannanottoihin liittyviä aiemmin julkaistuja sisältöjä. 

Uudet julkaisumme vuonna 2020:

Pajamäki-seuran hallitus 2020

Pajamäki-seuran hallituksen muodostivat vuonna 2020 Eija Korpelainen (puheenjohtaja), Markus Pyykkö (varapuheenjohtaja), Sanna Saari-Salomeri (sihteeri), Markku Nervola (taloudenhoitaja), Daniel Csorba, Hanna Haglund, Mervi Koponen ja Viva Lappalainen. Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä kymmenen kertaa. Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla myös vuonna 2021, joskin sihteerinä toimii Mervi Koponen.

Jäsenenä tuet Pajamäki-seuraa

Pajamäki-seura huolehtii vapaahtoisvoimin Stadin sympaattisimman kylämme monista asioista ja lähiluonnosta. Voit tukea seuran toimintaa liittymällä sen jäseneksi. Vuonna 2021 jäsenmaksun suuruus on 10 euroa per henkilöjäsen ja 60 euroa per kannatusjäsen (esimerkiksi taloyhtiö, yritys tai yhdistys).

Seuran jäsenenä saat sähköpostiisi jäsentiedotteen, jossa kerromme ajankohtaisista asioista pintaa syvemmin. Jäsenenä voit myös vaikuttaa siihen, millaista toimintamme on ja tulla mukaan yhteiseen tekemiseen. Tervetuloa mukaan!

Ohjeet vuoden 2021 jäsenmaksun maksamiseen ja jäsentietolomake: Liity jäseneksi

Kiitos!