Raide-Jokerin linjaus hallinto-oikeuden arvioitavaksi 15.7.2019

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Pajamäki-seura ovat maanantaina 15.7.2019 jättäneet Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen, joka koskee Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöstä sallia Raide-Jokerin rakentaminen ja puiden hakkuut liito-oravan ydinalueella Helsingin Pajamäessä. Puunkaatoja tai muita toimenpiteitä ei tulisi aloittaa alueella niin kauan, kunnes valitus on käsitelty hallinto-oikeudessa.

Yhdistykset hakivat jo alkukesästä toimenpidekieltoa Raide-Jokerin valmisteleville ja rakennustöille alueella. Tuoreista, myös Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin toteamista liito-oravan pesähavainnoista huolimatta ELY-keskus hylkäsi toimenpidekieltoa koskevat vaatimukset perjantaina 12.7. Samana päivänä Raide-Jokerin allianssi ilmoitti, että hakkuut alueella aloitetaan seuraavalla viikolla (viikko 29). 


Liito-orava on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka on osa liito-oravan elinpiiriä, jossa orava pesii ja lepää päiväsaikaan. Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiseksi voidaan katsoa myös muun muassa ruokailupuihin ja kulkuyhteyksiin kohdistuvat, niitä heikentävät toimet (kuten ruokailupuiden kaataminen). 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Pajamäki-seuran tavoitteena on suojella liito-oravan elinmahdollisuudet alueella ja etsiä kannattamallemme Raide-Jokerille toinen reitti lähellä kulkevien valmiiden katuväylien kautta. Samalla suojellaan Pajamäen vanhaa, monimuotoisuutensa vuoksi arvokasta ja ainutlaatuista kaupunkimetsää.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Pajamäki-seura ry