Raide-Jokerin poikkeamislupa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi

Poikkeamislupa sallisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen Helsingin Patterimäellä. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että poikkeamisluvan ehdot eivät täyty.

Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry ovat 8.1.2021 jättäneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemuksen koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä H1372/2020. Päätöksellään hallinto-oikeus sallii hakkuut Raide-Jokerin rakentamiseksi Helsingin Patterimäkeä ympäröivässä metsässä liito-oravan ydinalueilla.

Raide-Jokeri alittaa tunnelissa Patterimäen laella sijaitsevan, muinaismuistolailla suojelun linnoitusalueen.  Patterimäen molemmin puolin rata kulkee kuitenkin satoja metrejä metsässä, mikä vaatii ainakin 450 puun kaatamista. Hakkuut tuhoavat paitsi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, myös sen ruokailu- suoja- ja kulkuyhteyspuita. 

Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Liito-oravan suojelusta on mahdollista poiketa yksittäistapauksissa, mutta poikkeamisluvan ehdot ovat tiukat: 1) poikkeukseen on erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, 2) ratkaisuun ei ole muuta tyydyttävää vaihtoehtoa ja 3) lajin suotuisan suojelun taso säilyy. Kaikkien näiden ehtojen tulee täyttyä samanaikaisesti. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että Patterimäen tapauksessa ehdot eivät täyty.

1) Erittäin tärkeää yleisen edun kannalta pakottavaa syytä Raide-Jokerin toteuttamiselle juuri Patterimäen länsipuolella sijaitsevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen läpi ei ole.

Raide-Jokerin rakentamishankkeella tavoitellut päämäärät – kuten joukkoliikennejärjestelmän luotettavuus ja palvelutaso sekä ilmanlaadun parantaminen ja päästöjen vähentäminen – voidaan saavuttaa myös vaihtoehtoisella raidelinjauksella Patterimäen alueella.

2) Raitiotien toteuttamiselle on Patterimäen alueella muita tyydyttäviä vaihtoehtoja.

Rata olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi siten, että se kulkisi Patterimäen tunnelin länsipuolella metsän sijaan Arinatiellä. Arinatien vaihtoehto ei vaadi rakennusten purkamista Takkatien pienteollisuusalueella. Se myös säästäisi Patterimäen laelle harvinaisen ketokasvillisuuden vuoksi suunniteltua luonnonsuojelualuetta – toisin kuin nykyinen raidelinjaus. Helsingin kaupunki ja Raide-Jokerin allianssi eivät kuitenkaan pidä vaihtoehtoa tyydyttävänä, koska se pidentäisi matka-aikaa, vaatisi asemakaavamuutoksen ja viivästyttäisi rakennustöitä Patterimäen alueella.

Arinatien vaihtoehto pidentäisi matka-aikaa vain 46 sekuntia. Matka-ajan pidentyessä osa matkustajista siirtyisi liikennemallinuksen mukaan käyttämään muita julkisen liikenteen vaihtoehtoja, kuten paikallisjunaa. Julkisen liikenteen kokonaiskannattavuuden ja ilmastovaikutusten kannalta vaikutus olisi siis näin ollen erittäin vähäinen. 

Patterimäen länsipuolelle tarvitaan joka tapauksessa uutta asemakaavoitusta, sillä Raide-Jokerin pelastustie sekä raidelinjauksen vuoksi siirrettävä kevyen liikenteen väylä olivat toisessa asemakaavassa 12477, jonka Helsingin hallinto-oikeus kumosi syyskuussa 2020 lainvastaisena. 

Raide-Jokerin rakentaminen on viivästynyt Patterimäen alueella Helsingin kaupungin oman toiminnan vuoksi. Liito-oravan asettuminen Raide-Jokerin linjaukselle Patterimäen länsipuolella todettiin kaupungin vuosittaisessa liito-oravakartoituksessa keväällä 2018. Kaupunki jätti kuitenkin ko. alueen pois kevään 2019 liito-oravakartoituksesta kun rakennustöiden piti alkaa, eikä Raide-Jokerikaan kartoittanut sitä. Alue pysyi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toimenpidekiellossa siihen asti, kunnes kaupunki teki liito-oravakartoituksen keväällä 2020 ja Uudenmaan ELY-keskus kielsi rakennustyöt. Helsingin kaupungilla ja Raide-Jokerin allianssilla on siis ollut jo lähes kolme vuotta aikaa varautua liito-oravatilanteeseen ja tehdä uusia suunnitelmia. Tänä aikana Raide-Jokerin tunneli on kuitenkin louhittu lähes valmiiksi siitä huolimatta, että poikkeamisluvan saaminen metsän kaatamiseen tunnelin länsipuolella on ollut epävarmaa.

3) Poikkeamislupa heikentää liito-oravan suojelun tasoa sekä suoraan että välillisesti, sekä paikallisesti että valtakunnallisesti

Liito-oravan ydinalueilta kaadetaan Raide-Jokerin vuoksi noin 450 puuta. Hakkuut tuhoavat paitsi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, myös sen ruokailu- suoja- ja kulkuyhteyspuita. Liito-oravalle tärkeitä puita menetetään myös ratalinjauksen ja pelastustien ulkopuolelta, sillä rakentaminen laskee alueen pohjaveden pintaa pysyvästi. Liito-oravan elinolosuhteet heikkenevät siis myös jäljelle jäävässä metsässä. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen Patterimäellä vaikuttaa myös laajemmin lajin suojeluun: Liito-oravan kanta on valtakunnallisesti heikkenevä ja lajin suojelun tason kokonaisarvio on Suomessa arvioitu epäsuotuisaksi, riittämättömäksi ja kannan kehityssuunta heikkeneväksi. Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallisen liito-oravaseurannan mukaan lajin kanta on Suomessa pienentynyt 37 prosenttia aikavälillä 2007-2018. Merkittävin syy kannan heikkenemiselle on metsätalous, jonka seurauksena metsien monimuotoisuus vähenee ja liito-oravan elinpiirit pirstaloituvat. Tästä syystä säilyneiden, usein vanhojen ja monimuotoisten kaupunkimetsien rooli lajin suojelussa korostuu. 


Asiaan on tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden näkemys myös siksi, että tähänastisten päätösten perusteina olevat selvitykset sisältävät epäselvyyksiä ja asiavirheitä, jotka ovat omiaan johtamaan harhaan.

Poikkeamisluvan myöntämistä perustellaan esimerkiksi Patterimäen laelle suunnitellulla luonnonsuojelualuella, vaikka liito-orava ei voi käyttää puutonta kalliota elinpiirinään (alue suojellaan harvinaisen kasvillisuuden ja historiallisen linnoituksen säilyttämiseksi). Ikävä kyllä nykyisessä asemakaavassa osa luonnonsuojelualueesta menetetään Raide-Jokerin tunnelin suuaukon ja sen ylle rakennettavan kevyen liikenteen väylän vuoksi.

Pajamäki-seura ry kannattaa julkista liikennettä ja sen kehittämistä, mutta kehittämisen tulee tapahtua vastuullisesti ja lakia noudattaen. Pajamäki-seura on esittänyt jo vuonna 2015, että Raide-Jokerin rata linjattaisiin metsän sijaan olemassa olevia katuja pitkin. 

Tiedustelut: pajamakiseura@gmail.com

Lisätietoa:

Taustaa: Kiistan vaiheet

  • Raide-Jokerin raitiotien rakennustöihin liittyvät hakkuut oli tarkoitus aloittaa Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä toukokuussa 2019. Raide-Jokerin linjauksen alue oli todettu liito-oravan käyttämäksi jo kevään 2018 liito-oravakartoituksessa, mutta keväällä 2019 sekä  Helsingin kaupunki että Raide-Jokerin allianssi jättivät alueen kartoittamatta, vaikka hakkuiden oli tarkoitus alkaa. 
  • Pajamäki-seura ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry vaativat Uudenmaan ELY-keskusta asettamaan alueelle toimenpidekiellon, kunnes ajantasainen liito-oravatilanne on selvitetty.
  • Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi toimenpidekieltovaatimukset, ja yhdistykset valittivat Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi asiassa hakkuut sallivan välipäätöksen, mutta Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta korkein hallinto-oikeus palautti asian hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ja piti toimenpidekiellon voimassa. 
  • Helsingin hallinto-oikeus kumosi 18.2.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen ja palautti asian Uudenmaan ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ELY-keskuksen käytössä ollut liito-oravaselvitys ei ole ollut riittävä, joten Uudenmaan ELY-keskus ei ole sen perusteella voinut olla varma, etteikö puiden kaataminen hävittäisi ja heikentäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Näin ollen ELY-keskus ei ole myöskään voinut tehdä johtopäätöstä siitä, ettei poikkeamislupaa puiden kaatamiseen tarvita. 
  • Maaliskuussa 2020 Helsingin kaupunki teetti asiantuntijaselvityksen Patterimäen metsän liito-oravatilanteesta Raide-Jokerin työmaa-alueella. Selvityksen mukaan raidelinjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueille Patterimäen itä- ja länsipuolella. Länsipuolella raidelinjaus hävittää kolme liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ja heikentää neljättä, koska pesäpuun vieressä olevat suojapuut kaadetaan.
  • ELY-keskus hyväksyi 27.5.2020 Pajamäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n vaatimukset ja kielsi Raide-Jokeri -hanketta aloittamasta rakennustöitä Patterimäen alueella (päätös UUDELY/5574/2019). Kesällä 2020 Helsingin kaupunki haki Uudenmaan ELY-keskukselta poikkeamislupaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseksi ja heikentämiseksi Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä. Uudenmaan ELY-keskus myönsi poikkeamisluvan. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry valittivat ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Joulukuussa 2020 Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi yhdistysten valituksen.
  • 8.1.2021 yhdistykset jättivät asiasta valituslupahakemuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, sillä niiden mielestä poikkeamisluvan kolme ehtoa eivät Patterimäen tapauksessa täyty. Seuraavaksi korkein hallinto-oikeus päättää, hyväksyykö se Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituslupahakemuksen ja ottaako se valituksen käsiteltäväkseen.