Säännöt

1 §
Seuran nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pajamäki-seura ry. Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys ja jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialueena Pajamäen kaupunginosa. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 §
Seuran tarkoituksena on
– työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
– toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
– toimia alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
– syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
– toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
– on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
– suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
– järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
– järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
– toimeenpanee näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja
– edistää ja asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
– pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 §
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan valittaa kirjallisesti seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

6 §
Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan (hallituksen) esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitettta.

7 §
Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta (hallitus) voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta (hallitus) on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. Seuran kokoukset kutsutaan koolle joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8 §
Seuran kokouksessa on jänioikeus jokaiselle 15 vuotta täyttäneella. varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mentyä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta (hallitus) haluaa kevätkokoukselle esittää.

10 §
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, päätetään johtokunnan (hallituksen) jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. Valitaan seuran johtokunnan (hallituksen) puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. Valitaan jäsenet johtokuntaan (hallitukseen) erovuoroisten tilalle. Vailtaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat tarkastamaan vuoden tilejä ja hallintoa. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumisesta 7 §:n määräämissä rajoissa. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle (hallitukselle) on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

10 §
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava johtokunta (hallitus), johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunnan (hallituksen) puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan. Johtokunta (hallitus) valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunta (hallitus) voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan. Johtokunta (hallitus) voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on paatösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

12 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

13 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle (hallitukselle) vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

14 §
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia
ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvillaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

15 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava kolme neljäsosaaa (3/4) annetuista äänistä.

16 §
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17 §
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

18 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeusia.

4.11.1990