Tiedote 11.8.2020: Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry vaativat Helsingin hallinto-oikeudelta Raide-Jokerille myönnetyn poikkeamisluvan kumoamista

Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry ovat 10.8.2020 jättäneet Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen koskien Uudenmaan ELY-keskuksen päätöstä UUDELY/7139/2020. Päätöksessään ELY-keskus on myöntänyt Helsingin Kaupunkiympäristön toimialalle luvan poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin mukaisesta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevasta hävittämis- ja heikentämiskiellosta Helsingin Patterimäellä Raide-Jokerin pikaraitiolinjan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Suojelusta voidaan poiketa yksittäistapauksissa, mutta poikkeamisen ehdot ovat tiukat ja niiden tulee täyttyä samanaikaisesti: 1) hanke toteutetaan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi, 2) ratkaisuun ei ole muuta tyydyttävää vaihtoehtoa, ja 3) lajin suotuisan suojelun tason tulee säilyä. 

Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry katsovat, että Patterimäen tilanteessa nämä ehdot eivät täyty.

  1. Yleisen edun kannalta pakottavaa syytä Raide-Jokerin toteuttamiselle juuri Patterimäen lähivirkistysalueella ja liito-oravan elinympäristössä ei ole. Raide-Jokerin rakentamishankkeella tavoitellut päämäärät voidaan saavuttaa vaihtoehtoisella raidelinjauksella Patterimäen alueella.
  1. Hankkeen toteuttamiselle Pajamäen Patterimäen alueella on muita tyydyttäviä vaihtoehtoja. Poikkeuslupakemuksessa nämä vaihtoehdot on todettu epätyydyttäviksi mm. siksi, että asemakaavamuutos on aikaa vievä prosessi. Liito-oravien asettuminen Raide-Jokerin linjaukselle Patterimäen länsipuolella on kuitenkin ollut tiedossa jo keväästä 2018 lähtien.
  1. Rakentaminen heikentää liito-oravan suojelun tasoa sekä suoraan että välillisesti. Hävitettävien neljän lisääntymis- ja levähdyspaikan lisäksi metsän kaataminen muualta raidelinjauksen ja pelastustien alueelta Patterimäen länsipuolella heikentävät jäljelle jäävää kahta lisääntymis- ja levähdyspaikkaa toiminnallisesti, koska liito-oravan ruokailu-, suoja – ja kulkuyhteyspuita menetetään. Metsän kaatamisen lisäksi puita kuolee myös juurivaurioiden ja pohjaveden pinnan alenemisen vuoksi. Raide-Jokerin lisäksi Patterimäen länsi- ja itäpuolelle on kaavoitettu paljon muuta rakentamista (kerrostaloja, toimistorakennus ja polttoaineen jakeluasema) asemakaavassa 12477. Yhteisvaikutus liito-oravan elinpiiriin on merkittävä, koska mm. uuden kerrostaloalueen rakentaminen Patterimäen itäpuolelle tuhoaa kaikki siellä sijaitsevat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat. ELY-keskuksen tekemässä päätöksessä tilannetta ei kuitenkaan tarkasteltu kokonaisuutena.Yhdistykset ovat pettyneitä tapaan, jolla Helsingin kaupunki, Raide-Jokerin allianssi ja Uudenmaan ELY-keskus ovat toimineet asiassa. Vaikka jo Helsingin kaupungin keväällä 2018 teettämä liito-oravakartoitus osoitti liito-oravien olemassaolon Raide-Jokerin linjauksella Patterimäen länsipuolisessa metsässä, ei tilannetta aktiivisesti seurattu eikä vaihtoehtoisia raidelinjauksia tutkittu. Helsingin kaupunki jätti alueen pois kevään 2019 liito-oravakartoituksesta, eikä Raide-Jokerin allianssikaan kartoittanut sitä. Vasta kun vapaahtoiset olivat kartoittaneet alueen ja vieneet asian oikeuteen, ELY-keskus kielsi metsän kaatamisen. 

Lue lisää: 

Yhteydenotot ja lisätietoa:

Pajamäki-seura ry

pajamakiseura@gmail.com