Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Päivitetty 20.4.2022

Raide-Jokerin rakentaminen uhanalaisen ja lailla tiukasti suojellun liito-oravan lisääntymisalueelle Pajamäessä herätti paljon kysymyksiä ja mediahuomiota. Tässä taustaa ja katsaus oikeusprosessin vaiheisiin.

Tutustu myös asiaa koskeviin kysymyksiin ja vastauksiin: FAQ: Raide-Jokeri ja liito orava

Taustaa

 • Helsingin kaupungin jokavuotisessa liito-oravakartoituksessa keväällä 2018 Patterimäen lännenpuoleisesta metsästä, Raide-Jokerin linjaukselta löytyi paljon liito-oravan käyttämiä puita. Raide-Jokerin allianssi ja ELY-keskus saivat tulokset käyttöönsä heti, mutta suurelle yleisölle raportti julkaistiin vasta helmikuussa 2019. Raide-Jokerin ratatöiden oli määrä alkaa Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä toukokuussa 2019. 
 • Helsingin kaupunki jätti ko. alueen pois kevään 2019 liito-oravakartoituksesta, koska sen mielestä kartoittaminen oli tuolloin Raide-Jokerin allianssin vastuulla.
 • Kun ilmeni, että Raide-Jokerin allianssikaan ei kartoittanut alueen liito-oravatilannetta, Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys yrittivät kartoittaa liito-oravan papanapuita ja pesiä vapaaehtoisvoimin alkukesällä 2019. Vaikka ajankohta ei enää ollut optimaalinen (kartoitukset tulee tehdä alkukeväästä, jolloin papanat ja pesät erottuvat parhaiten), löysimme metsästä useita papana- ja kolopuita sekä ainakin yhden liito-oravan pesän. Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja ja ELY-keskus kävivät varmentamassa pesähavaintomme.
 • Pesä merkitsee sitä, että alue on liito-oravan ydinalue ja siellä sijaitsee lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Suojelusta voidaan lain mukaan poiketa yksittäistapauksissa, mutta poikkeamisen ehdot ovat tiukat. Poikkeuamislupaa haetaan ELY-keskukselta.
 • Helsingin kaupunki teetti lopulta maaliskuussa 2020 selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta Envirolla. Selvityksen mukaan Patterimäen molemmin puolin oli liito-oravan ydinalue, joilla sijaitsi yhteensä kahdeksan (8) liito-oravan suojeltavaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (pesäpuuta suojavyöhykkeineen). Raide-Jokerin linjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueelle sekä Patterimäen länsi- että itäpuolella. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kolme on suoraan raidelinjauksen kohdalla ja yksi on pelastustien vieressä, jolloin se muuttuu käyttökelvottomaksi kun suojapuut kaadetaan. Raidelinjauksella oli runsaasti myös liito-oravan tarvitsemia ruokailu- ja suojapuita. Lisäksi alueen pohjaveden pinta laskee pysyvästi radan rakentamisen vuoksi, jolloin puita menetetään myös ratalinjan ulkopuolelta. 
 • Näin ollen puunkaadot edellyttivät poikkeamislupaa. 

Oikeudenkäyntiprosessin vaiheet

 • Koska Raide-Jokeri oli aloittamassa puunkaadot ilman poikkeamislupaa, Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys jättivät ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemukset 14.5.2019 ja 2.6.2019. Uudenmaan ELY-keskus päätti hylätä toimenpidekieltohakemukset 12.7.2019 (päätös). Raide-Jokeri ilmoitti, että se aloittaa puunkaadot heti huolimatta siitä, että lain mukaan Pajamäki-seuralla ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä oli 30 päivän valitusoikeus ELY-keskuksen päätökseen.
 • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 15.7.2019. Hallinto-oikeus antoi 19.7.2019 välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin. Raide-Jokeri ilmoitti aloittavansa hakkuut heti.
 • Helsingin luonnosuojeluyhdistys jätti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupapyynnön korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) lauantaina 20.7.2019. Maanantaina 22.7.2019 KHO antoi päätöksen, jonka mukaan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys saa valitusoikeuden hallinto-oikeuden päätökseen. Samalla KHO määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka.
 • Helsingin hallinto-oikeus pyysi ELY-keskukselta lausunnon, johon Pajamäki-seura ja Helsy toimittivat vastaselityksen (karttaliite) 28.10.2019. Hallinto-oikeus teki 18.2.2020 päätöksen, jossa asia palautettiin ELY-keskuksen käsiteltäväksi. KHO:n tekemä päätös täytäntöönpanokiellosta jäi voimaan, kunnes asia on ratkaistu.
 • ELY-keskus päätti 28.5.2020 hyväksyä Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimukset ja kielsi Raide-Jokerin rakennustyöt liito-oravan lisääntymisalueella Patterinmäen lännenpuoleisessa metsässä.
 • Helsingin kaupunki jätti 11.6.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamislupahakemuksen Raide-Jokerin rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueilla.
 • ELY-keskus myönsi Helsingin kaupungille poikkeamisluvan 9.7.2020. 
 • Poikkeamisluvan ehdot ovat tiukat ja niiden tulee lain mukaan täyttyä samanaikaisesti: 1) hanke toteutetaan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi, 2) ratkaisuun ei ole muuta tyydyttävää vaihtoehtoa, ja 3) lajin suotuisan suojelun tason tulee säilyä. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että Patterimäen tilanteessa mikään näistä ehdoista ei täyty. Pajamäki-seura ja Pro Luonto valittivat Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 10.8.2020. Tiedote 11.8.2020
 • Helsingin hallinto-oikeus pyysi Uudenmaan ELY-keskukselta lausunnon, johon Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry toimittivat vastaselityksen 16.10.2020. Helsingin hallinto-oikeus pyysi Helsingin kaupungilta lausunnon, johon Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry toimittivat vastaselityksen 7.12.2020.
 • Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 10.12.2020 Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituksen. Tiedote 17.12.2020
 • Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry hakivat korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 8.1.2021. Tiedote 8.1.2021
 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen torstaina 19.2.2021 eikä asiaa siis käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Raide-Jokerin allianssi aloitti puunkaadot maanantaina 22.2.2021. Tiedote 20.2.2021

Tilanne tällä hetkellä

Liito-oravan pesimäalueet on kaadettu Patterimäen molemmin puolin Raide-Jokerin ratatöiden alta. Yksi jäljelle jääneistä pesäpuista on katkennut ja se on liito-oravan pesimisen kannalta käyttökelvoton. 

Lisätietoa