Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Päivitetty 8.1.2021

Raide-Jokerin rakentaminen uhanalaisen ja lailla tiukasti suojellun liito-oravan lisääntymisalueelle Pajamäessä on herättänyt paljon kysymyksiä. Tässä taustaa ja katsaus oikeusprosessin vaiheisiin. Tutustu myös asiaa koskeviin kysymyksiin ja vastauksiin: FAQ: Raide-Jokeri ja liito orava

Taustaa
 • Helsingin kaupungin jokavuotisessa liito-oravakartoituksessa keväällä 2018 löytyi paljon liito-oravan käyttämiä puita Raide-Jokerin linjaukselta Patterimäen lännenpuoleisesta metsästä. Raide-Jokerin allianssi ja ELY-keskus saivat tulokset käyttöönsä heti, mutta raportti julkaistiin vasta helmikuussa 2019.
 • Helsingin kaupunki jätti ko. alueen pois kevään 2019 liito-oravakartoituksesta, koska sen mielestä kartoittaminen oli tuolloin Raide-Jokerin allianssin vastuulla.

  Kun ilmeni että Raide-Jokerikaan ei kartoittanut alueen liito-oravatilannetta, Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys yrittivät kartoittaa liito-oravan papanapuita ja pesiä vapaaehtoisvoimin alkukesällä 2019. Vaikka ajankohta ei enää ollut optimaalinen (kartoitukset tulee tehdä alkukeväästä, jolloin papanat ja pesät erottuvat parhaiten), löysimme metsästä useita papana- ja kolopuita sekä ainakin yhden liito-oravan pesän. Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja ja ELY-keskus kävivät varmentamassa pesähavaintomme.

  Pesä merkitsee sitä, että alue on liito-oravan ydinalue ja siellä sijaitsee lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Suojelusta voidaan lain mukaan poiketa yksittäistapauksissa, mutta poikkeamisen ehdot ovat tiukat. Poikkeuslupaa haetaan ELY-keskukselta.

 • Helsingin kaupunki teetti lopulta maaliskuussa 2020 selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta Envirolla. Selvityksen mukaan Patterimäen molemmin puolin on liito-oravan ydinalue, joilla on yhteensä 8 lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Raide-Jokerin linjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueelle Patterimäen länsi- ja itäpuolella. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kolme on suoraan raidelinjauksen kohdalla ja yksi on pelastustien vieressä, jolloin se muuttuu käyttökelvottomaksi kun suojapuut kaadetaan. Raidelinjauksella on runsaasti myös liito-oravan ruokailupuita, jotka kaadetaan. Lisäksi radan rakentamisen vuoksi alueen pohjaveden pinta laskee pysyvästi, jolloin puita menetetään myös ratalinjan ulkopuolelta.
 
Oikeudenkäyntiprosessin vaiheet
 
 • Koska Raide-Jokeri oli aloittamassa puunkaadot ilman poikkeuslupaa, Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys jättivät ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019 ja 2.6.2019. ELY-keskus päätti hylätä toimenpidekieltohakemukset 12.7.2019  (päätös). Raide-Jokeri ilmoitti, että se aloittaa puunkaadot heti huolimatta siitä, että lain mukaan Pajamäki-seuralla ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä oli 30 päivän valitusoikeus ELY-keskuksen päätökseen.
 • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä hallinto-oikeuteen 15.7.2019. Hallinto-oikeus antoi 19.7.2019 välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin. Raide-Jokeri ilmoitti aloittavansa hakkuut heti.
 • Helsingin luonnosuojeluyhdistys valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) lauantaina 20.7.2019. Maanantaina 22.7.2019 KHO antoi päätöksen, jonka mukaan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys saa valitusoikeuden hallinto-oikeuden päätökseen. Samalla KHO määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka.
 • Hallinto-oikeus pyysi ELY-keskukselta lausunnon, johon Pajamäki-seura ja Helsy toimittivat vastaselityksen (karttaliite) 28.10.2019. Hallinto-oikeus teki 18.2.2020 päätöksen, jossa asia palautettiin ELY-keskuksen käsiteltäväksi. KHO:n tekemä päätös täytäntöönpanokiellosta jäi voimaan, kunnes asia on ratkaistu.
 • ELY-keskus päätti 28.5.2020 hyväksyä Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimukset ja kielsi Raide-Jokerin rakennustyöt liito-oravan lisääntymisalueella Patterinmäen lännenpuoleisessa metsässä.
 • Helsingin kaupunki jätti 11.6.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeuslupahakemuksen Raide-Jokerin rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueilla.
 • ELY-keskus päätti 9.7.2020 myöntää poikkeusluvan.
 • Pajamäki-seura ja Pro Luonto valittivat Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä hallinto-oikeuteen 10.8.2020. Poikkeusluvan ehdot ovat tiukat ja niiden tulee lain mukaan täyttyä samanaikaisesti: 1) hanke toteutetaan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi, 2) ratkaisuun ei ole muuta tyydyttävää vaihtoehtoa, ja 3) lajin suotuisan suojelun tason tulee säilyä. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että Patterimäen tilanteessa mikään näistä ehdoista ei täyty. Tiedote 11.8.2020
 • Hallinto-oikeus pyysi Uudenmaan ELY-keskukselta lausunnon, johon Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry toimittivat vastaselityksen 16.10.2020. Hallinto-oikeus pyysi Helsingin kaupungilta lausunnon, johon Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry toimittivat vastaselityksen 7.12.2020.
 • Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 10.12.2020 Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituksen. Tiedote 17.12.2020
 • Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry hakivat korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 8.1.2021 (Tiedote 8.1.2021)
 
Lisätietoa