Tilannekatsaus 9.7.2020: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

UUSI: 9.7.2020 ELY-keskus päätti myöntää poikkeamisluvan Raide-Jokerin rakennustöille liito-oravan lisääntymisalueella Patterinmäen länsipuolella.

UUSI: 28.5.2020 ELY-keskus päätti hyväksyä Pajamäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n vaatimukset ja kielsi Raide-Jokeria aloittamasta rakennustöitä Patterinmäen alueella.

UUSI: 19.3.2020 Helsingin kaupunki teetti Envirolla maaliskuussa 2020 selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta. Selvityksen mukaan Pajamäessä on kolme liito-oravan ydinaluetta. Raide-Jokerin linjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueille Patterimäen länsi- ja itäpuolella. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kolme on linjauksen kohdalla ja yksi on jäämässä työmaatien alle. Työmaa-alueella on myös liito-oravalle sopivaa ruokailupuustoa.

UUSI: 18.2.2020 Helsingin hallinto-oikeus päätti palauttaa asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan ei voida olla varmoja siitä, että Raide-Jokerin linjaus ei hävittäisi tai heikentäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja alueella. Korkeimman hallinto-oikeuden 22.7.2019 tekemä päätös hakkuiden täytäntöönpanokiellosta alueella on voimassa, kunnes asia on ratkaistu.


Raide-Jokeri ja Pajamäen liito-oravametsän puolustaminen on herättänyt paljon kiinnostusta. Tässä taustaa ja katsaus tämänhetkiseen tilanteeseen (asiaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia löydät FAQ-sivulta):

Pajamäki-seura jätti Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019 ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2.6.2019. Hakemukset koskivat Raide-Jokerin valmistelevia ja rakennustöitä Patterimäen länsipuoleisessa metsässä. Hakemuksen perusteena oli, että alue on liito-oravan elinpiiriä. Lisäksi lintujen kevätpesintä oli parhaillaan käynnissä.
Teimme vuoden 2019 touko-kesäkuussa Patterimäen länsipuolella Raide-Jokerin alueella liito-oravakartoitusta, ts. kartoitimme alueella sijaitsevia liito-oravan papanoita, kolopuita ja risupesiä. Jostain syystä juuri tämä alue oli jätetty Helsingin kaupungin keväällä 2019 teettämän liito-oravakartoituksen ulkopuolelle, vaikka sieltä oli jo edellisen kevään kartoituksessa löytynyt paljon liito-oravan käyttämiä puita. Löysimme metsästä useita papana- ja kolopuita sekä ainakin yhden liito-oravan todennäköisen risupesän.
Vapaaehtoisvoimin toteuttamamme kartoituksen jälkeen myös Helsingin kaupunki ja ELY-keskus kävivät toteamassa pesähavaintomme. Risupesä merkitsee sitä, että alue on liito-oravan ydinalue ja pesä siellä sijaitseva lisääntymis- ja levähdyspaikka. Vaikka juuri sitä puuta ei kaadeta,vaatii luonnonsuojelulaki muiden alueella sijaitsevien kolopuiden kaatamiseen poikkeamisluvan.
Olemme myös käyneet suunnitelmista keskusteluja Raide-Jokerin allianssin kanssa. Näiden myötä erityisesti radan pelastustietä koskevat suunnitelmat ovat parantuneet. Jos ne toteutuvat, metsää säästyy alkuperäistä suunnitelmaa enemmän.
12.7.2019 saimme Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen, joka hylkäsi vaatimuksemme koskien toimenpidekieltoa.
12.7.2019 Raide-Jokeri ilmoitti, että puunkaadot Pajamäen metsässä aloitetaan heti huolimatta siitä, että lain mukaan Pajamäki-seuralla ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä on 30 päivän valitusoikeus ELY-keskuksen päätökseen.
15.7.2019 jätimme yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen koskien ELY-keskuksen päätöstä.
16.7.2019 osallistuimme Raide-Jokerin koolle kutsumalle maastokäynnille. Sen tarkoituksena oli käydä läpi tämänhetkiset suunnitelmat ja kaadettavat puut. Yhteenvetona maastokäynnistä:
  • Raide-Jokerin allianssi suunnittelee puunkaadon aloittamista heti siitä huolimatta, että hallinto-oikeus ei ole käsitellyt valitustamme. Tämä on Raide-Jokerin allianssin sanojen mukaan vastoin hyvää tapaa, mutta heidän tulkintansa mukaan ehkä mahdollista.
  • Puista kaadettaisiin tässä vaiheessa punaisella (ja punaisella + sinisellä) värillä merkityt yksilöt sekä länsi- että itäpuolella. Pelkästään sinisellä värillä merkittyjä puita ei kaadeta ainakaan tässä vaiheessa. Pelastustiehen liittyvät puut on tarkoitus kaataa myöhemmin, jos projekti etenee ja pelastustien suunnitelmat valmistuvat.
Perjantaina 19.7.2019 hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin. Raide-Jokeri ilmoitti aloittavansa hakkuut heti.
Lauantaina 20.7.2019 Helsingin luonnosuojeluyhdistys (Helsy) valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen hakkuut sallivasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä. Pajamäki-seuran hallituksella ei valitettavasti ollut mahdollisuutta tehdä päätöstä Helsyn valitukseen liittymisestä tällä aikataululla, mutta olemme kiitollisia Helsylle nopeasta toiminnasta ja pyrimme osaltamme taustoittamaan liito-oravatilannetta ja hakkuupäätösten lainmukaisuutta täällä nettisivuillamme.Maanantaina 22.7.2019 Korkein hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, jonka mukaan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys saa valitusoikeuden Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen. Samalla se määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka.

21.8.2019 ELY-keskus toimitti hallinto-oikeudelle lausunnon.28.10.2019 Pajamäki-seura ja Helsy toimittivat hallinto-oikeudelle vastaselityksen (karttaliite).

18.12.2019 Helsingin kaupunki ilmoitti hallinto-oikeudelle, että se ei jätä selitystä hallinto-oikeuden lähettämään selityspyyntöön.

18.2.2020 Hallinto-oikeus päätti palauttaa asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Korkeimman hallinto-oikeuden 22.7.2019 tekemä päätös täytäntöönpanokiellosta alueella on voimassa, kunnes asia on ratkaistu.

19.3.2020 Helsingin kaupunki teetti Envirolla maaliskuussa 2020 selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta. Selvityksen mukaan Pajamäessä on kolme liito-oravan ydinaluetta, joilla on yhteensä 12 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Raide-Jokerin linjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueelle Patterimäen länsi- ja itäpuolella. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kolme on linjauksen kohdalla ja yksi on jäämässä työmaatien alle. Työmaa-alueella on myös liito-oravalle sopivaa ruokailupuustoa.

28.5.2020 ELY-keskus päätti hyväksyä Pajamäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n vaatimukset ja kielsi Raide-Jokeria aloittamasta rakennustöitä Pajamäen Patterinmäen puiston alueella.Raide-Jokeri on jo aiemmin kertonut valmistelevansa poikkeamislupahakemusta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiselle ja heikentämiselle.

11.6.2020 Helsingin kaupunki jätti ELY-keskukselle poikkeamislupahakemuksen Raide-Jokerin rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueilla.

9.7.2020 ELY-keskus päätti myöntää poikkeamisluvan Raide-Jokerin rakennustöille liito-oravan lisääntymisalueella Patterinmäen länsipuolella.

Lisätietoa: