Tilannekatsaus 16.10.2020: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Raide-Jokerin rakentaminen uhanalaisen ja lailla tiukasti suojellun liito-oravan lisääntymisalueelle Pajamäessä on herättänyt paljon kysymyksiä. Tässä taustaa ja katsaus oikeusprosessin vaiheisiin (asiaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia löydät FAQ-sivulta):

Taustaa
  • Helsingin kaupungin jokavuotisessa liito-oravakartoituksessa keväällä 2018 löytyi paljon liito-oravan käyttämiä puita Raide-Jokerin linjaukselta Patterimäen lännenpuoleisesta metsästä. Raide-Jokerin allianssi ja ELY-keskus saivat tulokset käyttöönsä heti, mutta raportti julkaistiin vasta helmikuussa 2019.
  • Helsingin kaupunki jätti ko. alueen pois kevään 2019 liito-oravakartoituksesta, koska sen mielestä kartoittaminen oli tuolloin Raide-Jokerin allianssin vastuulla. Kun ilmeni että Raide-Jokerikaan ei kartoittanut alueen liito-oravatilannetta, Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys yrittivät kartoittaa liito-oravan papanapuita ja pesiä vapaaehtoisvoimin alkukesällä 2019. Vaikka ajankohta ei enää ollut optimaalinen (kartoitukset tulee tehdä alkukeväästä, jolloin papanat ja pesät erottuvat parhaiten), löysimme metsästä useita papana- ja kolopuita sekä ainakin yhden liito-oravan pesän. Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja ja ELY-keskus kävivät varmentamassa pesähavaintomme. Pesä merkitsee sitä, että alue on liito-oravan ydinalue ja siellä sijaitsee lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä kielletty. Suojelusta voidaan lain mukaan poiketa yksittäistapauksissa, mutta poikkeamisen ehdot ovat tiukat. Poikkeuslupaa haetaan ELY-keskukselta.
  • Helsingin kaupunki teetti lopulta maaliskuussa 2020 selvityksen Patterimäen liito-oravatilanteesta Envirolla. Selvityksen mukaan Patterimäen molemmin puolin on liito-oravan ydinalue, joilla on yhteensä 8 lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Raide-Jokerin linjaus sijoittuu liito-oravan ydinalueelle Patterimäen länsi- ja itäpuolella. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kolme on suoraan raidelinjauksen kohdalla ja yksi on pelastustien vieressä, jolloin se muuttuu käyttökelvottomaksi kun suojapuut kaadetaan. Raidelinjauksella on myös liito-oravan ruokailupuita, jotka kaadetaan.
Oikeudenkäyntiprosessin vaiheet
  • Koska Raide-Jokeri oli aloittamassa puunkaadot ilman poikkeuslupaa, Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys jättivät ELY-keskukselle toimenpidekieltohakemuksen 14.5.2019 ja 2.6.2019. ELY-keskus päätti hylätä toimenpidekieltohakemukset 12.7.2019  (päätös). Raide-Jokeri ilmoitti, että se aloittaa puunkaadot heti huolimatta siitä, että lain mukaan Pajamäki-seuralla ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksellä oli 30 päivän valitusoikeus ELY-keskuksen päätökseen.
  • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valittivat ELY:n päätöksestä hallinto-oikeuteen 15.7.2019. Hallinto-oikeus antoi 19.7.2019 välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin. Raide-Jokeri ilmoitti aloittavansa hakkuut heti.
  • Helsingin luonnosuojeluyhdistys valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) lauantaina 20.7.2019. Maanantaina 22.7.2019 KHO antoi päätöksen, jonka mukaan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys saa valitusoikeuden hallinto-oikeuden päätökseen. Samalla KHO määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka.
  • Hallinto-oikeus pyysi ELY-keskukselta lausunnon, johon Pajamäki-seura ja Helsy toimittivat vastaselityksen (karttaliite) 28.10.2019. Hallinto-oikeus teki 18.2.2020 päätöksen, jossa asia palautettiin ELY-keskuksen käsiteltäväksi. KHO:n tekemä päätös täytäntöönpanokiellosta jäi voimaan, kunnes asia on ratkaistu.
  • ELY-keskus päätti 28.5.2020 hyväksyä Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimukset ja kielsi Raide-Jokerin rakennustyöt liito-oravan lisääntymisalueella Patterinmäen lännenpuoleisessa metsässä.
  • Helsingin kaupunki jätti 11.6.2020 ELY-keskukselle poikkeuslupahakemuksen Raide-Jokerin rakennustöille liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueilla. ELY-keskus päätti 9.7.2020 myöntää poikkeusluvan. Pajamäki-seura ja Pro Luonto valittivat 11.8.2020 ELY-keskuksen päätöksestä hallinto-oikeuteen, koska poikkeusluvan ehdot eivät täyttyneet.  Poikkeusluvan ehdot ovat tiukat ja niiden tulee lain mukaan täyttyä samanaikaisesti: 1) hanke toteutetaan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden vuoksi, 2) ratkaisuun ei ole muuta tyydyttävää vaihtoehtoa, ja 3) lajin suotuisan suojelun tason tulee säilyä. Pajamäki-seura ja Pro Luonto katsovat, että Patterimäen tilanteessa mikään näistä ehdoista ei täyty. Hallinto-oikeus pyysi ELY-keskukselta lausunnon, johon Pajamäki-seura ja Pro Luonto toimittivat vastaselityksen 16.10.2020.
Lisätietoa